با کمترين هزينه صاحب وب سايت شويد
ای

اخبار،مد،عکس،خبر،دانلود،فیلم،سریال،آهنگ
جک،اس ام اس،دانلود،بازی،نرمازفزار

واژگان گاهی از زبانی به زبان دیگری که می رود ماهیتش دگرگون می شود.این ممکن است در برخی مواقع اشکالی نداشته باشد. مشکل زمانی بروز می کند که قصد داشته باشیم با همان واژه برای گفتگو با افراد با زبان مبدا استفاده کنیم.

 موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که کاربران ان واژه ها نه افراد که کارشناسان و تصمیم گیران انهم در حوزه بین الملل باشند. نمونه انهم دو واژه استراتژی و دیپلماسی است. ریشه هر دو یونانی است. استراتژی[1] از نظر لغوی ،مدیریت قشون یا اداره لشکر است. دیپلماسی هم از واژه دیپلم است که به معنای نامه ای تا شده که پیشتر پادشاهان ان را برای پادشاهی دیگر ارسال می کردند. 

 استراتژی البته بصورت عام به معنای راهبرد ،‌سیاست خارجی ،روش ، ایدئولوژی ، راه کار، برنامه و ... بکار برده می شود. دیپلماسی[2] هم در زبان عامه از گفتگو میان دولت ها تا چرچیل بازی و فریب و حقه بازی به کار برده می شود.

     حال اما استراتژی بصورت تخصصی یعنی رویکرد غیر مسالمت امیز و دیپلماسی یعنی رویکرد مسالمت امیز در روابط بین الملل. دیپلماسی و استراتژی دو ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی است. این واقعیت است که استراتژی لزوما به معنای جنگ نیست همان گونه که دیپلماسی لزوما به معنای صلح نیست. شرایط زمانی و مکانی تحولات در نظام بین الملل است که نحوه بهره گیری هر یک از دو ابزار استراتژی و دیپلماسی را مشخص می کند. ممکن است یکی از این دو ابزار نهان و دیگری اشکار باشد یا یکی کم رنگ و دیگری پررنگ تر شود.

  این مثالی است از مواردی بسیار که حتی در متون دانشگاهی هم رسوخ کرده است .در این اندیشه ام که هم ما دست اندرکاران رسانه ها و هم دوستان ما در حوزه دانشگاهی چه روشی در پیش بگیریم که در حوزه های تخصصی واژگان دقیق تر استفاده شود.[1] Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader

[2] Diplomacy (from the Greek δίπλωμα, meaning making a deal with other countries) is the art and practice of conducting negotiations between representatives of statesادامه مطلب...

تکرار برای دانشجویان عزیز

بنگاههای رسانه یی گیتی اغلب مرامنامه یی دارند که در ان اصول اخلاقی حاکم بر فرایند گرداوری ،‌ تدوین و پخش خبر تبیین می شود.این مرامنامه ها گرچه کاستی هایی دارداما بهر روی در حال بهبود است.

  فضای حاکم بر مرامنامه رسانه های وابسته به نظام سلطه مبتنی بر اندیشه های لیبرال دمکراسی است. سکولاریزم در ان موج می زند.

 رسانه های خبری در ایران اسلامی البته بصورت کلی تابعی از ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه هستند اما مصادیق ان بعضا محل مناقشه است.

 هر متدینی که پیشتر قصد داشت در بازار به کسب و کار بپردازد بی تردید با مبانی دینی ان اشنا می شد.فصل مکاسب درفقه همان بایدها و نبایدها در کسب مال حلال بود.این موضوع امروز بگونه یی دیگر در بازار اسلامی حاکم است.

  هزارن نفر اینک بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه رسانه فعالند. بساری از اصول حاکم بر این حوزه از طریق مهندسی معکوس گرفته شده است. گامهایی در مسیر بومی سازی هم صورت گرفته اما به نظر می رسد هنوز فاصله زیادی با ارزشهای اسلامی ، ملی ، بومی و حتی اداب و سنت ها ایرانی دارد.

  روند رو به افزایش شگردهای اطلاع رسانی نوین موجب شده ، بعضا شائبه افتادن در دام گناههایی همانند افترا ، اتهام ، غیبت و ... تقویت شود . از این رو  کنکاش در این حوزه برای اهل فن ضرورتی غیرقابل انکار است. 

مدتی پیش جزوه یی غنی با نام روش اطلاع رسانی از نگاه قران و حدیث به دستم رسید ان را بسیار مفید دیدم. نظر به اینکه دانشم درحوزه تحصصی دینی اندک است صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارم .

  محورهای اخلاق رسانه یی بر اساس انچه که از قران کریم استخراج شده است نقل می کنم. طبعا یافتن مصادیق نیاز به بررسی دقیق تر دارد.   

صداقت و امانت در دادن اطلاعات: 27/انفال، 68 و 62/اعراف، 6/حجرات

حق آزادی بیان و عقیده: 18/زمر، 40/قلم

افشای اطلاعات دروغ همراه با صبر: 77/یوسف، 10/مزمل

اطلاع رسانی با رعایت حریم عفت عمومی:‌ 23/یوسف

اطلاع رسانی با رعایت حریم خصوصی افراد: 27 و 28/نور، 58/نور

اطلاع رسانی با رعایت عدم تجسس: 27/نور

اطلاع رسانی با رعایت اصل عفو و گذشت: 61/ص، 14/تغابن، 199 و 178/بقره، 40 و 42/شوری

اطلاع رسانی با رعایت صبر و بردباری و شرح صدر: 45/بقره، 35/احقاف، 46/بقره، 6/انفال، 1/انشراح

اطلاع رسانی با پرهیز از افشای اسرار: 27/انفال، 12/حجرات

 اطلاع رسانی با حفظ اسرار: 27/انفال، 12/حجرات

 آزادی افراد: 3/دهر

 اطلاع رسانی با عدم درخواست مزد از مردم: 88/حجر، 57/فرقان

 اطلاع رسانی با توجه به مظاهر مادی: 88/حجر

 اطلاع رسانی با رعایت الگوی عملی در رفتار: 21/احزاب

اطلاع رسانی با رعایت ارزش ها و محاسن اخلاقی و ادب: 4/قلم، 2/جن، 63/مائده، 108/انعام، 18/لقمان

 محبت، عفو و چشم پوشی: 54/انعام، 14/تغابن، 178/بقره، 34/فصلت

 اطلاع رسانی با رعایت رحمت، تألیف قلوب: 61/توبه، 107/انبیاء، 86/نساء

 اطلاع رسانی با رعایت عدم گسترش و اشاعه امور ناپسند: 19/نور، 33/اعراف

 اطلاع رسانی با رعایت سخن نیکو گفتن و پرهیز از مجادله سخیف: 125/نحل، 53/اسراء، 43 و 44/طه، 46/عنکبوت

 اطلاع رسانی با رعایت دفع بدی‌ها و خوبی‌ها: 46/انفال، 125/نحل، 36/فصلت، 40/شوری، 96/مؤمنون

 اطلاع رسانی با رعایت ارزش‌ها و محاسن اخلاقی و ادب انسانی: 63/مائده، 108/انعام، 148/نساء، 32/مائده

 اطلاع رسانی با رعایت عدم تمسخر دیگران: 11 و 12/حجرات

 اطلاع رسانی با رعایت آشکار نکردن عیوب دیگران: 11/حجرات، 33/اعراف

 اطلاع رسانی با نداشتن گمان بد: 11/حجرات

 اطلاع رسانی با رعایت غیبت نکردن و بدگویی از افراد: 11 و 12/حجرات

 اطلاع رسانی با ممنوعیت اشاعه فحشاء: 19/نور، 33/اعراف

 اطلاع رسانی با ممنوعیت لطمه زدن به کیان جامعه: 60 و 61/احزاب

 اطلاع رسانی با پرهیز از سخنان لغو و بیهوده: 125/نحل، 53/اسراء، 43 و 44/طه، 20/نجم، 26/یس

 اطلاع رسانی با رعایت احترام به همه ادیان الهی و پیوند آن‌ها: 108/انعام، 11/حجرات، 92/انعام

 اطلاع رسانی با رعایت عدم تبعیض بین افراد، رنگ‌ها، نژادها: 13/حجرات، 11/اعراف

 اطلاع رسانی با رعایت حق‌جویی و حق‌گویی: 132/بقره،‌ 76 و 77/ابراهیم

 اطلاع رسانی با رعایت ایجاد آرامش در فرد و جامعه: 10 و 11/ذاریات

 اطلاع رسانی با رعایت ممنوعیت اظهار نظر و پافشاری بر اطلاعات بدون آگاهی: 71/آل عمران، 10 و 11/ذاریات

 اطلاع رسانی با رعایت پایبندی بر پیمان‌ها: 1/مائده، 177/بقره، 58/نساء

 اطلاع رسانی با رعایت افشای اطلاعات دروغ با صبر: 77/یوسف، 10/مزمل

 اطلاع رسانی با پرهیز از ارائه اطلاعات گمراه کننده: 6/لقمان، 6/حجرات

 اطلاع رسانی با رعایت عدم هتک حرمت افراد: 46/انعام

 اطلاع رسانی با برخورد با سلام: 63/فرقان

 اطلاع رسانی با رعایت عدم غلو: 77/مائده

 اطلاع رسانی با رعایت ارزش گذاری به انسان: 32/مائده، 86/نساء

 ادامه مطلب...

 اقدام ایالات متحده امریکا در مخالفت با صدور روادید برای دیپلماتی که ایران طبق قوانین بین الملل و رویه های جاری به عنوان نماینده دائم نزد سازمان ملل متحد معرفی کرده است نه فقط خلاف حقوق بین الملل که بر خلاف قانون اساسی امریکا نیز هست.

سازمان ملل و دولت امریکا در سال 1947 تعهد نامه ای را امضا کردند که بر اساس بند 11 و 13 ، واشنگتن حق اعمال نظر و طرح هیچ گونه پیش شرط برای پذیرش نمایندگان سایر کشورها را ندارد.

نمایندگانی که به عنوان سفیر معرفی می شوند حرکت دیپلماتیک دو جانبه با امریکا نیست که قوانین داخلی امریکا بر آن مترتب شود بلکه در چارچوب روابط میان کشورها با سازمان ملل متحد قابل تعریف است.

دکتر حمید ابوطالبی در زمره دیلمات های کارکشته است که پیش از این عهده دار سفارت خانه های ایران در ایتالیا ، بلژیک ، استرالیا و اروپا بوده است و حتی مدتی در سازمان ملل هم کار کرده است. 

امریکا گرچه متاسفانه سال هاست که از نهادهای بین المللی به صورت ابزاری برای پیشبرد منافع خود استفاده می کند اما عدم صدور روادید برای دکتر ابوطالبی اقدامی نادر تلقی می شود. جامعه بین الملل چنانچه در برابر این حرکت سکوت کند بی تردید بصورت یک رویه در می اید که اینده   ممکن است پیامدهای منفی برای سایر کشورها نیز داشته باشد. واشنگتن طی سه دهه گذشته بصورت بی محابا قوانین داخلی اش را بر حوزه بین الملل تسری داده است که نمونه بارز ان اعمال تحریم های غیر قانونی بر ضد کشورها و ملت هایی است که مایل به پذیرش سلطه کاخ سفید نیستند.

قانون مقر برای داوری در مورد اختلاف هایی که پیش می اید هم راه کاری ارائه کرده است ،انهم تشکیل هیاتی سه جانبه متشکل از دبیر کل سازمان ملل ، وزیر امور خارجه امریکا و یک عضو دادگاه  عالی عدالت بین المللی است. گر چه پیشینه مراجعه به نهادهای بین امللی نشان می دهد که در بیشتر مواقع ممکن است باز هم واشنگتن در صدور اراء  اعمال نفوذ کند اما راهی است که از نظر حقوقی می توان دنبال  کرد.

 نکته ای که نباید فراموش شود معیارهای دوگانه ای است که امریکا در قبال تحولات بین المللی در پیش گرفته است. جورج بوش در دوران حاکمیتش اقای جان بولتون را به عنوان سفیر نزد سازمان ملل منصوب کرد. او فردی خودسر و خشونت طلب بود که از معماران طراحی دو جنگ خانمانسوز بر ضد مردم عراق و افغانستان بود.  بولتون بصراحت گفته بود که اگر ده طبقه از ساختمان سازمان ملل هم ویران شود مشکلی پیش نخواهد امد.

  حال این موضوع به ذهن می رسد ،‌ وقتی فردی جنگ طلب همانند بولتون به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل انتخاب می شود و جامعه ملل سکوت می کند ، در حقیقت زمینه ساز گروکشی پیشتر مقامهای امریکایی از نهادهای بین المللی را فراهم می کند که طبعا باید از گسترش آن جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد که فشار جامعه جهانی می‌تواند از یک رویه غیرقانونی که واشنگتن درصدد بدعت گذاری ان  است جلوگیری کند.

  بهر روی  جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست منطقی و منطبق بر حقوق و رویه های بین المللی می تواند با زیاده خواهی امریکا در  سازمان ملل مقابله کند موضوعی که از پشتیبانی افکار عمومی بین المللی هم برخوردار است. این حق دولت جمهوری اسلامی ایران است که زبده ترین دیپلماتش را برای  دفاع از حقوق ملت ایران به سازمان ملل اعزام کند. فردی که نه فقط به گواه تحلیلگران فردی فن سالار است بلکه به سبب وابستگی به خانواده شهیدان ،‌ از شایستگی های اخلاقی منطبق بر جامعه اسلامی نیز برخوردار هست.

آنچه امروز شاهد هستیم خصومت ذاتی بخشی از هیات حاکمه امریکا با نظام جمهوری اسلامی است که حاضرند برای تحقق ان نه فقط قوانین بین المللی که حتی قوانین و هنجارهای داخلی‌ اش را نیز زیر پا بگذارند.

رسانه های وابسته به هژمونی نظام سلطه چگونه ذهن افکار عمومی را نسبت به این رویداد دچار الودگی اطلاعاتی می کنند. برای مقابله با ان چه باید کرد؟.ادامه مطلب...

شامگاه 23 بهمن 86بود که خبری از دمشق رسید. انفجاری در منطقه کفرسوسه روی داد. نخستین اطلاعات حکایت از ان داشت که ظاهرا کپسول گازی منفجر شده است. ذهن کمتر به سوی مسائل تروریستی متمایل می شد. سیستم امنیتی سوریه در ان روزها به اندازه کافی قدرتمند بود. ساعات پایانی شب خبرهای تکمیلی اما تایید نشده حکایت از اقدامی تروریستی داشت. 

آن زمان مدیر کل اخبار شبکه عرب زبان العالم بودم. حوالی ساعت شش صبح ، دکتر پیمان جبلی سفیر کنونی ایران در تونس که مدیر وقت دفتر العالم در بیروت بود در تماسی به من گفت :عماد مغنیه در اقدام تروریستی دمشق به شهادت رسیده است.   خبر مهم تر از آنی بود که تصور می شد. منبع خبر را پرسیدم. دکتر جبلی گفت : دختر شهید مغنیه به یکی از دوستانش که در دفتر العالم کار می کرد ، اطلاع داده است.  خبر پیگیری شد ،‌ دریافتیم که قرار است تا ساعت  10 صبح ، حزب الله لبنان در این زمینه بیانیه ای منتشر کند. خبر را در کنداکتور قرار ندادم. نمی دانستم که حزب الله در بیانیه به هویت شهید اشاره خواهد کرد یا نه ؟ ایا شهید را با اسم مستعار " حاج رضوان" تشییع خواهند کرد؟ و ... .  

تا ان لحظه تصویر گویایی از حادثه تروریستی شب گذشته دریافت نشده بود . بی درنگ برای پیدا کردن تصویر فعال شدیم. اقای شهیدی که آن زمان مدیر دفتر در دمشق بود تصاویری را همان شب از حادثه ارسال کرده بود اما با محل حادثه به سبب جلوگیری نیروهای امنیتی فاصله داشت. آقای شهیدی ساعتی پس از ان خبر داد که یکی از دانش آموزان ایرانی که منزلشان نزدیک محل بوده است از همان لحظات نخستین انفجار با موبایل تصاویری غیرحرفه ای گرفته است. داشتن تصاویر اختصاصی از ان رویداد می توانست یک مزیت نسبی برای هر شبکه خبری باشد. حاضر بودیم تصاویر را خریداری کنیم که خوشبختانه بسرعت دریافت و با لوگوی اختصاصی پخش شد.

تلویزیون مبتنی بر تصویر است و کار در دهه دوم قرن بیست و یکم راحت تر شده است. هر فردی بالقوه یک تصویر بردار است. پس همه رویدادها یی که دارای ارزش خبری است می تواند در قاب رسانه جای گیرد اگر برای برای ساماندهی خبرنگار شهروندی چاره اندیشی شود.ادامه مطلب...

روزانه دهها نفر به زبانهای گوناگون از من می پرسند که بالاخره مسئله هسته ای چه شد؟. هم مردم کوچه و بازار و هم نخبگان و دانشجویان. برخی پیشنهاد می دهند برخی هم رهنمود. بسیاری هم البته با حسن ظن فکر می کنند من کاره ای هستم ، راهبرد تعیین می کنند. این داستان تا دو سه هفته ای پس از هر دور مذاکره ایران با 1+5 تکرار می شود. واقعیت این است که این نشست ها ،‌ فراز و فرودهایی داشته است. زمانی نبرد بسته ها بو...د زمانی پافشاری طرفین بر دیدگاه خود. زمانی فاصله گفت وگوها یکساله می شد مثل ژنو در سالهای87و 88و 89 که سالی یک نشست برگزار شد و زمانی هم فاصله ها اندک بود مثل نشست بغداد تا مسکو،که کمتر از دو ماه شد. با این همه معتقدم چاره اندیشی برای پرونده هسته ای ایران به اراده سیاسی نیاز دارد که طبق گفته رییس جمهور دکتر روحانی در طرف ایرانی ، این اراده وجود دارد.

موضوع هسته ای از روزهای آغازین ، سیاسی و رسانه ای متولد شد تا فنی و حقوقی ،‌ پس تدبیر کردن ان ، اندکی دشوار است. تجربه 10 ساله ای که این پرونده را از نزدیک دنبال می کنم بیانگر ان است که هیاهوی امپراتوری هزار توی رسانه ای بر واقعیت های فنی آن سایه افکنده است.

1+5 شامل شش کشور است با منافع متفاوت و اختلاف های فراوان. هر اتفاقی که در هر کجای عالم روی می دهد بگونه ای بر پرونده هسته ای موثر است. جنگ 33روزه و 22روزه و 8 روزه تا تحولات در لیبی و سوریه و عراق ، پناهندگی اسنودن به روسیه و جابجایی قدرت در قطر ،‌ مرگ چاوز در ونزوئلا و .... من نمایی که از این نبرد دیپلماتیک دیده ام را چنین تصویر می کنم. طبعا این یک تحلیل جامع سیاسی نیست بلکه روایتی است از منظر خبرنگاری که به داشتن چنین هموطنانی می بالد ، همواره ایران عزیز را دوست دارد.و برای سربازان خط مقدمش چه در نبرد سرزمینی یا دیپلماتیک دعا می کند.

الف : نخستین حرکت در هر مذاکره ای وجود اعتماد است.

-1 ایران به غرب )امریکا ، انگلیس ، المان و فرانسه ) اعتماد ندارد. دخالت امریکا و انگلیس دست کم از کودتای 1332تاکنون در ایران امری پنهان نیست. المان هم نیروگاه اتمی بوشهر را نیمه کاره رها کرد. فرانسه هم طی چهار دهه گذشته سهم 10 درصدی ایران در مرکز غنی سازی اوردیف را نادیده گرفته است یعنی نه یک فرانک و نه یک گرم ماده غنی شده به ایران تحویل نداده است . البته قصد باز کردن پرونده غرب بر ضد مردم ایران را ندارم چرا که خروارها می شود.

2- غرب هم به ایران اعتماد ندارد. جمهوری اسلامی ، رژیم شاه که مورد حمایت غرب بود را سرنگون کرد. مستشاران انها را اخراج کرد. رژیم صهیونیستی که پاشنه آشیل انها در غرب آسیاست را به رسمیت نمی شناسد. و حوزه نفوذ غرب در غرب آسیا و شمال افریقا را با چالش مواجه کرده است. ناکام ماندن سیاست غرب در عراق ، افغانستان ، سوریه ، لبنان و ... حتی تا امریکای لاتین هم به گردن ایران انداخته می شود.

ب : موارد اصلی اختلاف غرب به رهبری امریکا با ایران بر سر موضوع هسته ای:

1- سایت فردو : غرب مدعی است فردو مصونیت راهبردی دارد. یعنی اینکه با سلاحهای متعارف ، ویران شدنی نیست. غرب همواره خواهان تعطیل شدن ان بوده است. ایران می گوید وقتی که رژیم صهیونیستی بصورت مستمر تهدید می کند ، طبعا از دانش هسته ای که نوعی ثروت ملی است باید حفاظت کرد. طبق گزارش اژانس در سایت فردو 16 آبشار وجود دارد که 4 آبشار ان فعال است.

2 - انباشت اورانیوم غنی شده. غرب با انباشت اورانیوم غنی شده در ایران مخالف است زیرا مدعی است ممکن است تهران را در استانه انحراف قرار دهد. طبق گزارش آژانس ، 372 کیلوگرم مواد با غنای 20 درصد در ایران وجود دارد. ایران زمانی به غنی سازی 20 درصد روی اورد که غرب حاضر نشد برای راکتور تحقیقاتی تهران سوخت بفروشد و عملا بیانیه تهران را نادیده گرفت. حدود یک میلیون نفر بیمار سرطانی نیازمند رادیو داروهایی است که مرکز تامین ان ، راکتور تحقیقاتی تهران است.

3- اب سنگین اراک . غرب با راه اندازی سایت اب سنگین اراک مخالف است زیرا با نیت خوانی ، احتمال می دهد که ممکن است ایران منحرف شود. این سایت هنگام بهره برداری سالانه توان تولید 16 میلیون تن اب سنگین هسته ای را دارد.

4- ابعاد نظامی احتمالی : این ادعایی است که هرگز هیچ سندی برای ان ارائه نشده است. لپ تاب ادعایی و چندین صفحه کاغذ بدون مهر و امضا و حتی نداشتن مهر محرمانه!!! ، در این چارچوب مطرح شد. هاینونن معاون وقت مدیر کل اژانس با هیات ایرانی پنج سال پیش نشستی در این زمینه داشت در نخستین جلسه ،‌ دهها برگ از این اسناد ، حتی فاقد ارزش بررسی، شناخته شد. برگه های که براحتی روی اینترنت قابل دریافت است. دیدار بازرسان از پارچین هم در همین چارچوب مطرح می شود. بازرسان پیشتر دو بار از پارچین دیدن کردند که مشخص شد اطلاعات غربی ها نادرست بوده است. دکتر سلطانیه نماینده پیشین ایران نزد اژانس تصریح کرده بود که در چارچوب یک مدالیته امکان دسترسی به این محل میسر است .

5- پروتکل الحاقی : ایران در سال 1383به مدت دوسال داوطلبانه پروتکل الحاقی را عملا اجرا کرد که سپس به علت بدعهدی غربی ها ان را متوقف نمود. پروتکل الحاقی برای اجرا بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این پروتکل امکان بازدیدهای سرزده و گسترده تر برای بازرسان آژانس را فراهم می کند.

6- قطعنامه های شورای امنیت : پرونده هسته ای ایران بدون مبنای قانونی و استدلال حقوقی از شورای حکام به شورای امنیت منتقل شد. ایران این قطعنامه ها را فاقد وجاهت قانونی می داند. برخی تحریم ها که در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران اعمال می شود مستند به این قطعنامه هاست.

طبق گزارش اژانس بین المللی انرژی اتمی ، ایران تحت توافقنامه پادمان‌های خود 17 تأسیسات هسته‌ای و 9 سایت خارج از تأسیسات را که در آنها مواد هسته‌ای به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد، به آژانس اعلام کرده است. تاکنون هیچ گزارشی دال بر انحراف ایران مشاهده نشده است.

29گزارش مدیران کل پیشین و کنونی اژانس )البرادعی و آمانو) و سه گزارش جامعه اطلاعاتی و امنیتی امریکا16) نهاد اطلاعاتی و امنیتی (گواهی می دهد که برنامه هسته ای ایران نه فقط دچار انحراف نشده بلکه اصلا تصمیمی برای حرکت در مسیر غیر صلح امیز هم نداشته است. فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت سلاح اتمی و جای نداشتن بمب اتمی در دکترین دفاعی ایران هم از دیگر مواردی است که نشان می دهد ایران حتی مایل به گام نهادن در مسیر مورد ادعای غرب هم نیست.

خطوط قرمز ایران :

1- رییس جمهور دکتر روحانی برخورداری از حق غنی سازی در خاک ایران را در زمره حقوق خدشه ناپذیر ایران می داند.

2- دکتر عراقچی مذاکره کننده ایرانی انتقال مواد غنی شده به خارج کشور را در زمره خطوط قرمز دانست.

3- ایران تعطیلی مراکز مرتبط به چرخه سوخت از معادن گچین بندرعباس و ساغند یزد تا یو سی اف اصفهان و از نطنز تا فردو و از اب سنگین اراک تا راکتور تحقیقاتی تهران را خط قرمز می داند.

آنچه در 9 نشست پیشین ،‌ ژنو 4 و پس از آن در قالب مذاکره صورت گرفته و می گیرد دستیابی به راه حلی است که احتمالا همه یا برخی از شش موضوع مورد اختلاف را شامل می شود. به نظر می رسد گرچه از یک سو ، بیان جزییات هر مذاکره ای عملا ممکن نیست اما از دیگر سو به سبب حساسیت افکار عمومی درون مرزی و برون مرزی نسبت به مساله هسته ای طبعا هرگونه بده بستانی ، بی درنگ به بیرون درز می کند. اگر هم در زمان مذاکره این گونه نشد هنگام اجرا روشن و برملا می شود ،‌ پس محرمانه ماندن مذاکره سیاسی در قرن بیست و یکم به سبک و سیاق دهه های گذشته،‌ معنا پیدا نمی کند و نباید دغدغه ای زیادی در این زمینه داشت .

به رسمیت شناختن حق غنی سازی درون خاک ایران و لغو تحریم های ظالمانه دو موضوعی است که پذیرش آن از سوی امریکا به نمایندگی از غرب می تواند علامتی روشن در چارچوب اعتمادسازی برای ملت ایران باشد. ایران هم متقابلا زمینه شفاف سازی بیشتر را فراهم خواهد کرد. این یک بازی برد - برد خواهد بود که هم ایران به حقش می رسد و هم نگرانی واقعی غرب برطرف می شود، گرچه بهانه ها هرگز تمام شدنی نیست . این فرایند بر اساس گفته مقامهای ایران باید بصورت گام به گام ، متوازن ، ‌هم زمان و در یک دوره کوتاه ،‌ مورد توافق قرار گیرد. این اصول کلی حاکم بر مذاکرات هسته ای است. به دیگر سخن موارد اختلاف معلوم ، خطوط قرمز روشن ، اعتماد میان طرفها بغایت اندک و فاصله خواسته طرفین بسیار زیاد است.

غربی ها از خواسته سه مرحله ای توقف (stop)، اوراق کردن (dismantle) و ویران سازی( destroyed) تاسیسات هسته ای ایران به کاهش سطح غنی سازی 20درصد رسیده اند گر چه ممکن است گزینه های پیشین هم همچنان پس ذهن انان باشد اما دست کم شرایط برای طرح ان را مناسب نمی بینند.

بهر روی وجود اجماع داخلی (مردم ، دولت ، مجلس ) ،‌ تیم تازه نفس دیپلماتیک و حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از ساز و کارهای دیپلماسی نوین می تواند ، زمینه ساز تامین حقوق ملت ایران باشد منوط به انکه از همه مولفه های قدرت ملی بهره برداری شود. پس در این مقطع نیاز هست نقدها مهربانانه تر باشد و مشورت ها افزونتر.ادامه مطلب...
بازديد : 10 مرتبه
تاريخ :
خبرنگاران، ایست !

ارسال در تاريخ جمعه 29 فروردین1393 توسط محسن ناهید

خبرنگاران همواره در معرض این خطر هستند که اقیانوسی به عمق یک انگشت باشند ... !

برخی از صاحب نظران و چهره‌های فرهنگی کشور به نقد خبرنگاری و روزنامه‌نگاری روی آورده و بیان می‌کنند که روزنامه‌نگاران در کار خود عمیق نیستند و مطالعه کمی دارند. اگر خبرنگاران به این نقد توجه داشته باشند که بخشی از آن وارد بوده و بخشی دیگر وارد نیست، می‌توانند تلاش کنند مطالعات و دانش خود را افزایش دهند تا این طعنه‌ها به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نچسبد.

متاسفانه در مقابل رشد جریان‌هایی مانند شبکه‌های جدید ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی که تکنولوژی را ترویج و روزنامه‌نگاری را دچار تحول می‌کنند، جمعیت خبرنگاران و روزنامه نگارانی که با حوزه‌هایی تعلیم چون مطالعه کتاب، مطبوعات و پژوهش انس و تحقیق و تفحص داشته باشند روز به روز کمتر می‌شود و این آفتی است که روزنامه‌نگاری کشور را از درون تهدید می‌کند.

یادمان باشد روزنامه‌نگاری ضمن اینکه یک شغل است، یک فن نیز هست. در درجه اول ذوق است یعنی از جنس موضوعات فرهنگی و ادبی است که شما با عنصر نوشتن در آن مواجه هستید. عنصر نوشتن هم یک عنصر دلی است. یعنی ممکن است به نوع نوشتن کسی علاقمند باشید یا نه! اما بعد از آن، بحث نفوذ و دایره تاثیرگذاری پیش می‌آید که بخش عمده‌ای از آن هم به قدرت نوشتن و کلماتی که روزنامه‌نگار استخدام و عباراتی که بیان می‌کند و بخشی دیگر به شجاعت، جرأت و جسارت و از همه مهم تر فهم و درک و آگاهی کامل از موضوع در بیان رویداد ارتباط دارد.


ادامه مطلب...
ارسال توسط اخبار |دسته:عمومي,| امتياز : 3 | 1 2 3 4 5 6|خبرنگاران،,ایست,!, خبرنگاران، ایست !,
بازديد : 22 مرتبه
تاريخ :
شگرد های مصاحبه

ارسال در تاريخ سه شنبه 12 فروردین1393 توسط محسن ناهید

5-      منبع را شگفت زده کنید

اگر با یک چهرۀ مشهور مصاحبه می‌کنید، به احتمال زیاد او پیشتر مصاحبه‌های زیادی با همان موضوع مشابه شما داشته است. شما با اطلاع از محتوای آن مصاحبه‌ها می‌توانید بحث جدید را باز کنید. فقط ببینید قبلاً چه حرف‌هایی زده شده، چه سوالاتی پرسیده شده، شما کار تازه‌ای بکنید. گاهی اوقات غفلت‌های گزارشگران دیگر، شگفت‌آورند. برای مثال با مایک جاگردربارۀ هر موضوعی مصاحبه شده بود جز این‌که او چطور آهنگ‌سازی کرده بود. او نشان داد که چقدر دوست داشته دربارۀ این موضوع حرف بزند.

6-      بگذارید منبع شگفت‌زده‌تان کند

خبرنگاران همیشه در عجله‌اند. آن‌ها چند سئوالِ تنظیم شده دارند و به مصاحبه‌شونده اصلاً اجازه نمی‌دهند که خارج از چارچوب سئوالات حرف بزند؛ حرفی که اتفاقاً مصاحبه‌شونده فکر می‌کند مهم‌تر است. چیزی که می‌خواهیم به شما بگوییم این است که به منبع اجازه بدهید تا چیزی را که فکر می‌کند اهمیت دارد بگوید.

مثلاً منبع شاید بگوید «می‌توانم جواب سئوالت را بدهم. اما شما یک سوال مهم‌تر را نپرسیدید.» پاسخ نادرست شما چنین خواهد بود: «باشد برای بعد.» و پاسخ درست: «بفرمایید.» اطلاعات منبع واقعاً می‌تواند گزارش شما را به کل دگرگون و متحول کند.

7-      منبع را تهییج کنید

مشخصاً در مواردی که ترتیب زمانی رویدادها مهم است، برای این‌که مصاحبۀ موفقی داشته باشید جریان مصاحبه را به ترتیب رویدادها پیش ببرید و برای تسلسل وقایع و جزییات آن‌ها از مصاحبه‌شونده تأیید بگیرید. (مثلاً کی آنجا بود و چه حرفی زده شد). کم پیش می‌آید که منابع رخدادی را در اولین باری که درباره‌اش حرف می‌زنند به طور دقیق و کامل به یادآورند. ذهن آن‌ها باید تحریک شود. منبع وقتی تهییج شود داستان‌اش را کامل‌تر تعریف می‌کند.

8-      به زیر متن گوش کنید

در زبان نمایش، «متن» دیالوگی است که روی صحنه اَدا می‌شود آنی است که پَسِ دیالوگ قرار دارد [و به زبان نمی‌آید]. مواظب باشید که در یک مصاحبه از زیرمتن غفلت نکنید. به طور مشخص:

  • به زیر و بم صدا و تغییرات‌اش گوش کنید. نشانه‌های تنش!
  • توجه کنید به لحظاتی که صحبت‌های منبع گُنگ یا تکراری می‌شود و اطلاعات تازه‌ای نمی‌دهد. (تعلل در کلام به ذهن کمک می‌کند اما در ادامه باید به اطلاعات جدید و بیشتری منجر شود) [اگر نشد یعنی مشکلی هست]
  • در نهایت، حواس‌تان باشد به سوال‌هایی که شما نپرسیده‌اید و منبع پاسخ می‌دهد. آیا او می‌خواهد شما را به سمت موضوعات مهم‌تری راهنمایی کند یا سعی می‌کند شما را از محدوده‌ای دور کند؟ اگر دومی باشد، حتماً باید از کم و کیف آن محدوده سر درآورید، الان یا بعداً. اگر مصاحبه را ضبط کرده‌اید دوباره با دقت بیشتری می‌توانید این لحظات را بررسی کنید.

9-      منبع را درگیر کنید

رابطۀ شما با منبع از اطلاعات مشخصی که در یک مصاحبه به شما می‌دهد، مهم‌تر است. در طول زمان، یک رابطه الزامات و پیوندهای متقابلی را ایجاد می‌کند. وقتی چنین شد شاید یک گزارشگر تازه‌کار احساس ناراحتی ‌کند که چرا زیادی خودش را درگیر مسایل منبع کرده است و فکر کند بهتر است او را رها کند.

اما این کار درست نیست. با منبع به طور منظم در تماس باشید. زنگ بزنید و تبادل اطلاعات کنید، آخرین خبرها را جویا شوید یا دربارۀ چیزی که در جریانش هست نظر بخواهید. همیشه دقیقۀ نودی به منبع زنگ نزنید که تازه یادش بیاید که شما هم هستید.

با حفظ رابطه، منبع را بیشتر و بیشتر درگیر پروژه خواهید کرد. شما با مطلع کردن او از پیشرفت‌های خود و با نظر و راهنمایی خواستن از او، وی را در موفقیت کار سهیم می‌کنید و به علاوه به عنوان یک مشاوره در کنار خود نگه می‌دارید.

10-    یادداشت‌هایتان را پیش از اتمام مصاحبه مرور کنید

سعی کنید زمانی را بلافاصله بعد از مصاحبه به مرور یادداشت‌هایتان اختصاص دهید (مثلاً 15 دقیقه). ببینید چیزی جا نمانده باشد. سوالات جزیی‌تر و ابهام‌ها بعد از این‌که مصاحبه را ترک کردید مشخص خواهند شد. پس قبل از خداحافظی با منبع آن‌ها را شناسایی کنید.

11-    همواره مودب باشید

به نظر خبرنگارانی که به تعاملات کوتاه و تبادل اخبار عادت دارند، گفت‌گوهای طولانی با منابع سخت است. یک گزارشگر خبری شاید هیچ وقت مصاحبۀ بیش از یک-دو ساعته نداشته باشد. در حالی که یک مصاحبۀ تحقیقی جا دارد تا چند روز ادامه یابد. گزارشگر باید بداند که طی این زمان، خستگی و تنشِ ناشی از موضوع، دست در دست هم می‌توانند عصبی‌اش کنند. در چنین شرایطی مواظب باشید حرف نامربوطی نزنید.


ادامه مطلب...
ارسال توسط اخبار |دسته:عمومي,| امتياز : 4 | 1 2 3 4 5 6|شگرد,های,مصاحبه, شگرد های مصاحبه,
بازديد : 7 مرتبه
تاريخ :
ویژگی های یک خبر در محیط آنلاین

ارسال در تاريخ جمعه 8 آذر1392 توسط محسن ناهید

بهترین سایت های خبری سایت هایی ‏هستند که اخبار را به بهترین شکل برای "همه" خوانندگان توضیح می دهند.

با توجه به این موضوع که دنیای ‏کامپیوتر و اینترنت برای مخاطبان آنلاین اغلب بیشتر از مخاطبان رادیو تلویزیون یا روزنامه ها ‏جذاب است بد نیست روی پوشش این نوع خبرها بیشتر تاکید کنید.

دنبال ‏خبرهایی باشید که یک جورهایی فضای آنلاین برای پوشش آنها مناسب تر است. قبل از این ‏که شروع کنید خبری را تنظیم کنید به این فکر کنید که بهترین راه برای روایت آن چیست. ‏بهتر است از صدا استفاده کنید یا از تصویر یا گرافیک هایی که می شود روی آن ها کلیک ‏کرد، متن، لینک به سایت های دیگر، ... یا ترکیبی از همه این ها.

مطالعات نشان می دهد خوانندگان آنلاین تیترهای صریح و رک و پوست کنده را به تیترهای ‏طنز یا بامزه ترجیح می دهند.

خیلی از سایت ها از این می ترسند اگر به سایت های دیگر ‏لینک بدهند مخاطبان از سایت شان خارج می شوند و دیگر هیچ گاه باز نمی گردند. اما این موضوع صحت ندارد. مردم دوست دارند به سراغ سایت هایی بروند که لینک ‏های خوب داشته باشد. نمونه موفق آن سایت یاهو است.

اگر مردم به این باور برسند که می ‏توانند به سایت شما اعتماد کنند برای این که بیشتر گیرشان بیاید دوباره برمی گردند. دیوب ‏می گوید، "البته بهتر است سیاست گذاری های خبری و استانداردهای تحریری و روزنامه ‏نگاری را در مورد لینک هایی که انتخاب می کنید اعمال بکنید. اگر خبری که پوشش می ‏دهید دو طرف دارد، مثلا درباره دو حزب است که باهم در کشمکش به سر می برند بهتر ‏است به سایت های هر دو حزب لینک بدهید.

یک فکر خوب دیگر هم این است که آخرین ‏تحولات را با اخبار پیشین که قبلا در سایت تان منتشر کرده اید لینک کنید. البته راه درست ‏این کار این است که اخبار پیشین با آخرین تحولات مرتبط باشد و کمک کند تا اتفاقات ‏روشن و قابل درک تر بشود نه این که خواننده از خواندن اخبار کهنه حوصله اش سر برود و ‏آخرین تحولات در باتلاقی از خبرهای قدیمی غرق بشود.


ادامه مطلب...
بازديد : 16 مرتبه
تاريخ :
خبرنویسی در محیط آنلاین

ارسال در تاريخ جمعه 8 آذر1392 توسط محسن ناهید

بی بی سی برای خبرهای آنلاین چارچوبی تعریف کرده که بازگو کردنش خالی از لطف نیست این رسانه می گوید مخاطب وب سایت ها اغلب بخش بالای وب سایت ها را می خوانند که جلوی چشم است.

برای همان بهتر است که در همان چهار جمله اول کل مطلب روایت شود و جملات ژایینی بماند برای جزئیاتی که ندانستنشان علامت سوال بزرگی در ذهن مخاطبان ایجاد نمی کند.

در همان چهار جمله اول بنویسید ماجرا از چه قرار بوده چه کسی کجا چه موقع چه کار کرده چرا موضوع اهمیت داشته و چطور ماجرا اتفاق افتاده ( عناصر خبر)

اصول خبر نویسی

وبسایت خبری بی بی سی خبرهایش را برای شبکه خبری تله تکست "سی فاکس" هم می فرستد. فورمت سی فاکس هم به نحوی است که ترجیح می دهد تمام خبر روی صفحه تلویزیون ظاهر شود بی آن که بیننده مجبور شود برای دیدن تمام خبر به صفحه بعدی رجوع کند.

بی بی سی به خبرنگارانش توصیه می کند اگر در چهار جمله اول نظر کسی را منعکس می کنند آن نظر باید عینی و به دور از غرض ورزی باشد. چون فقط چهار پاراگراف اول خبر روی تله تکس منتشر می شود. با توجه به این که خیلی از مخاطبان هم همان چهار جمله را می خوانند، باز بی راه نیست اگر قرار باشد خبر فقط برای وبسایت منعکس شود باز هم این قانون بی طرفی رعایت شود.


ادامه مطلب...
ارسال توسط اخبار |دسته:عمومي,| امتياز : 4 | 1 2 3 4 5 6|خبرنویسی,در,محیط,آنلاین, خبرنویسی در محیط آنلاین,

شرایط و برنامه رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و اسامی کشتی گیران شرکت کننده اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی روزهای 29 و 30 خردادماه در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین برگزار خواهد شد.

شرایط، برنامه رقابت ها و اسامی نفرات شرکت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

الف: نفرات واجد شرایط:

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم:‌‌ حسن رحیمی(تهران) مهران رضازاده(مازندران) امید جلالی بهار(البرز) دانیال حجتی(گلستان) فرهاد جلایی(تهران) یاسر حیدرقلی نژاد(گلستان) مظاهر شربتی(گلستان) شهروز قاسم پور(علی حاجی آقانیا(مازندران) رضا اطری(مازندران) یونس سرمستی(آذربایجان شرقی) وحید جلالی بهار(البرز)
61 کیلوگرم:‌‌ مسعود اسماعیل پور(مازندران) حسن مرادقلی(تهران) سیداحمد محمدی(مازندران) عباس دباغی(مازندران) مصطفی آقاجانی(تهران) بهنام احسان پور(مازندران) صائب تقی زاده(مازندران) آرش دنگسرکی(مازندران) همت کریمی(مازندران) 
65 کیلوگرم:‌‌ میثم نصیری(اردبیل) علی اصغرجبلی(گلستان) ابراهیم نصیری(مازندران) حامد رشیدی(کرمانشاه) محسن آقاجانی(تهران) محمد نادری(زنجان) رضا عبداله پور(مازندران) محمد یوسفی(مازندران) مهدی یگانه جعفری(مازندران) 
70 کیلوگرم:‌‌ سعید داداش پور(مازندران) مرتضی گودرزی(مازندران) سبحان محمدزاده(مازندران) مصطفی حسین خانی(تهران) مسعود کمروند(مرکزی) نیما الهی(مازندران) ایمان رحمانی زاده(مازندران) حمیدرضا افضلی(کرمانشاه) پیمان یاراحمدی(لرستان) 
74 کیلوگرم:‌‌ عزتاله اکبری(مازندران)رضا افضلی(کرمانشاه)ایمان محمدیان(مازندران)حامد رضایی(البرز)جعفر قاسمی(مازندران) علیرضا قاسمی(تهران) محمد مکتب دار(خراسان شمالی) حمیدرضا زرین پیکر(تهران) حسین الیاسی(مازندران) مرتضی رضایی قلعه(مازندران) مصطفی قیاسی(لرستان) 
86 کیلوگرم:‌‌ احسان لشگری(قزوین) محمد جواد ابراهیمی(مازندران) محمدحسین محمدیان(مازندران) میثم مصطفی جوکار(همدان) احسان امینی(کرمانشاه) سعید ریاحی(گلستان) مجتبی ضیایی(تهران) علیرضا سالاروند(مرکزی) مسعود مددی(البرز) جلال زمان(مازندران) علیرضا کریمی(البرز)
97 کیلوگرم:‌‌ رضا یزدانی(مازندران) جمال میرزایی(همدان) عباس طحان(مازندران) سعید امیری(کرمانشاه) حامد طالبی زرین کمر(مازندران) الیاس بختیاری(تهران) سینا غنی زاده(مازندران) سیدمحسن ابراهیمی(مازندران) اباذر اسلامی(مازندران) امیرمحمدی(خراسان شمالی) 
125کیلوگرم:‌‌ کمیل قاسمی(مازندران) محمدرضا آذرشکیب(البرز) پرویز هادی(آذربایجان شرقی) سید احمد رسولی(گلستان) جابر صادق زاده(مازندران) سیدرضا موسوی(مازندران) جعفر شمس ناتری(مازندران) سعید زرینی(تهران) پوریا رحمانی(فارس) احمد کریمی(البرز) عبداله قمی(مازندران)

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم:‌‌ محمد نوربخش- شیرزاد بهشتی طلا(تهران) محسن حاجی پور(مازندران) مصیب اکبری(تهران) سامان عبدولی(خوزستان) محمد فقیری(تهران) مصطفی بهزادی مقدم- فرشاد عیسوند(خوزستان) 
66 کیلوگرم:‌‌ امید نوروزی(فارس) رامین طاهری- امین سوری- مهدی زیدوند(خوزستان) افشین بیابانگرد- وحید میرفتح الهی(تهران) 
71 کیلوگرم:‌‌ سعید عبدولی(خوزستان) برومند اصلان(لرستان) وحید بابائی جعفری(خوزستان) محمد کریمی(البرز) محمدجعفر توسلی(فارس)
75 کیلوگرم:‌‌ فرشاد علیزاده(تهران) فرشاد رستمی کیا(خوزستان) یوسف اخباری(تهران) هادی علیزاده پورنیا(قم)
80 کیلوگرم:‌‌ حبیب اخلاقی- علی شریفی(خوزستان) یوسف قادریان(البرز) میلاد خسروی(لرستان) 
85 کیلوگرم:‌‌ طالب نعمت پور(لرستان) مجتبی کریم فر(تهران) سامان عزیزی(کردستان) داود اخباری(تهران) حسین نوری(البرز) 
98 کیلوگرم:‌‌ قاسم رضایی(مازندران) مهدی علیاری(تهران) داود عابدین زاده(تهران) علی علیاری(تهران) سیدمصطفی صالحی زاده(خوزستان) مهدی زود آشنا(لرستان) 
130کیلوگرم:‌‌ بشیر باباجان زاده(مازندران) بهنام مهدی زاده(تهران) امیرقاسمی منجزی(خوزستان) پارسا نظری(خوزستان) امیرحسین شربیانی(تهران) 

ب : شرایط و اوزان برگزاری مسابقات : 

1. مسابقات کشتی آزاد در اوزان 57- 61 – 65- 70- 74 – 86- 97 و 125 کیلوگرم برگزار خواهد شد. 
2. مسابقات کشتی فرنگی در اوزان 59- 66- 71- 75- 80- 85 – 98 و 130 کیلوگرم برگزار خواهد شد. 
3. مسابقات با یک کیلوگرم ارفاق وزن انجام می شود. 
4. جدول مسابقات در یک گروه دو حذفی برگزار خواهد شد و دو نفر فینالیست بایستی سه بار با هم مبارزه نمایند. (فرد برتر پس از پیروزی 2 از 3 کشتی مشخص می شود)
5. در طول برگزاری مسابقات از کشتی گیران منتخب برابر نظر کادر فنی نمونه گیری تست دوپینگ انجام خواهد شد.

ج : وزن کشی مسابقات : 

1. وزن کشی اوزان 57- 61- 65 و 70 کیلوگرم آزاد و 80- 85- 98 و 130 کیلوگرم فرنگی از ساعت 18:00 تا 18:30 روز چهارشنبه مورخ 28/3/93 انجام و مسابقات آنان از ساعت 09:30 روز پنج شنبه 29/3/93 بر روی 3 تشک برگزار خواهد شد.
2. وزن کشی اوزان 59- 66- 71 و 75 کیلوگرم فرنگی و 74- 86- 97 و 125 کیلوگرم آزاد از ساعت 15:00 تا 15:30 روز پنج شنبه مورخ 29/3/93 انجام و مسابقات آنان از ساعت 09:30 روز جمعه مورخ 30/3/93 بر روز سه تشک انجام خواهد شد.
3. مسابقات صبح ها از ساعت 09:30 تا 13:30 و عصرها از ساعت 16:00 تا 19:00 برگزار خواهد شد.
4. مراسم افتتاحیه از ساعت 17:00 تا 17:30 روز پنج شنبه مورخ 29/3/93 برگزار خواهد شد.

5. کلیه کشتی گیران در اوزانی که دعوت شده اند باید کشتی بگیرند و در صورت درخواست تغییر وزن بایستی مراتب کتباً اعلام و در صورت تصویب کادر فنی انجام گردد. 

د : سایر موارد 

1. هزینه اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده از شام مورخ 28/3/93 لغایت شام مورخ 30/3/93 به عهده هیات کشتی استان قزوین خواهد بود.
2. کلیه کشتی گیران به هنگام وزن کشی بایستی کارت بیمه معتبر و یک مدرک عکس دار (شناسنامه- کارت ملی یا گذرنامه) همراه داشته باشند.
3. استانها با توجه به جدول مشروحه ذیل مجازبه اعزام مربی می باشند.بدیهی است ازپذیرش نفرات اضافی خودداری خواهد شد.
1 تا 3 کشتی گیر    1 نفر مربی
3 تا 10 کشتی گیر   2 نفر مربی
10 تا 15 کشتی گیر    3 نفر مربی
15 نفر بیشتر    4 نفر مربی


ادامه مطلب...
بازديد : 15 مرتبه
تاريخ :

1- مسابقات لیگ کشتی گیلان جمعه گذشته با قهرمانی تیم وحدت رشت در شهرستان تالش به پایان رسید.

2- هفته گذشته ورزش گیلان و علی الخصوص کشتی گیلان درغم ازدست دادن حاج احمد خوش عقیده رئیس سابق هیات کشتی استان به مدت 15سال قبل از انقلاب بود که در جامعه کشتی به دلیل خدمات ارزنده کشتی گیلان به پدر کشتی معروف شد روحش شاد

3-با اعلام فدراسیون کشتی از اول خرداد اردوی تیم ملی جوانان فرنگی با حضور آقای مهران داداشی کشتی گیر لاهیجانی وآقای محمد محبی بعنوان مربی تیم ملی برگزار می شود

4-برگزاری اردوی کشتی  نونهالان استان گیلان از هفته گذشته در سالن شهید رجایی واقع در مصلی رشت به سرمربیکری آقای عباس چولابی 

5- کسب دو مدال نقره توسط آقای مهران داداشی در کشتی فرنگی در وزن 55کیلو گرم وآقای سید علی موسوی در وزن 74کیلو گرم درکشتی جوانان آزاد مسابقات جام شاهد وحضور آقای محمد محبی ومهیار صفری درکشتی فرنگی جوانان وحسین مهری در کشتی آزاد جوانان به عنوان مربی 


ادامه مطلب...
ارسال توسط اخبار |دسته:| امتياز : 4 | 1 2 3 4 5 6|خبرهای,از,کشتی,گیلان, خبرهای از کشتی گیلان,
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای 18 تا 21 اردیبهشت ماه در شهر چونبوری تایلند برگزار شد که تیم های ایران به ترتیب در رشته های فرنگی و آزاد عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی را بدست آوردند.

به گزاش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

42 کیلوگرم: 1- ری کیم چول (کره شمالی) 2- علیرضا گودرزی (ایران) 3- پارک جائه سئوک (کره جنوبی) و سوراجسامبوحاجی (هند) 5- زاید حسن (یمن) و الولو ستاربک (قرقیزستان)
46 کیلوگرم: 1- آنیل کومار (هند) نارمانداخ (مغلوستان) 3- عرفان آیینی (ایران) و تایکی آراکی (ژاپن) 5- الولو میرزانظر (قرقیزستان) و غلام جان عبداله یف (ازبکستان)
50 کیلوگرم: 1- تاکوتو اتوگورو (ژاپن) 2- نادر نصری (ایران) 3- باتسایخان (مغلوستان) و ناوین (هند) 5- ماهاراج (سریلانکا) و عظمت روزمتوف (ازبکستان)
54 کیلوگرم: 1- موخامبت کویاتبک (قزاقستان) 2- تایشی ناریکانی (ژاپن) 3- راویندر (هند) و عباس رحمان اف (ازبکستان) 5- احمد عباس (عراق) و چویدوگجامتس (مغولستان) 15- ابوالفضل حاجی پور (ایران)
58 کیلوگرم: 1- ماندپ (هند) 2- باکبرگان یوسینوف (قرقیزستان) 3- مجتبی عموزاد (ایران) و عبدالرسول کولداشف (ازبکستان) 5- سعید عمر (عراق) بیونگ چویی (کره جنوبی)
63 کیلوگرم: 1- آمیت (هند) 2- تسویوشی ناکامورا (ژاپن) 3- امیررضا اکبرزاده (ایران) و تورانموراتوف (ازبکستان) 5- انخبولد سوخباتار (مغولستان) نوروز شاریپوف (تاجیکستان)
69 کیلوگرم: 1- پریتام (هند) 2- عبدوگاپار (قزاقستان) 3- مامدوف (قرقیزستان) و احمد بذری (ایران) 5- چویی مین گوی (کره جنوبی) و تایسئی ماتسویوکی (ژاپن)
76 کیلوگرم: 1- یاجیرو یاماساکی (ژاپن) 2- زاندانبود (مغولستان) 3- اینوم اینوموف (تاجیکستان) و دولتحاجی (قزاقستان) 5- موتالیفو (چین) و وانگ مین (تایوان) 7- آرش نیرآبادی (ایران)
85 کیلوگرم: 1- تاکاشی ایشیگورو (ژاپن) 2- لی چیو لیون (کره جنوبی) 3- کولماتوف (ازبکستان) و امیر ارسلان تاتاری (ایران) 5- نیامجارگال (مغولستان) و کارماجت (هند)
100 کیلوگرم: 1- یاکوبوف (تاجیکستان) 2- نعیم حسن زاده (ایران) 3- طاها شهاب (عراق) و کاپیل (هند) 5- یوسف حسن اف (قزاقستان) و پارک چول وونگ (کره جنوبی)

رده بندی تیمی: 1- هند 80 امتیاز 2- ایران 71 امتیاز 3- ژاپن 64 امتیاز

کشتی فرنگی:

42 کیلوگرم: 1- یونگ ری سی (کره شمالی) 2- محمدرضا مختاری (ایران) 3- عیسی اف (تاجیکستان) و اورتیک بویف (ازبکستان) 5- آرن داستانوف (قرقیزستان) و چیا چانگ (تایوان)
46 کیلوگرم: 1- مصطفی کلاوی (ایران) 2- دیاس کورسبای (قزاقستان) 3- احمد کیفاح(عراق) و ابولحسن اف (قزقیزستان) 5- یوتا کوتارا (ژاپن) و نورمانوف (ازبکستان)
50 کیلوگرم: 1- ایکوم بهرام اف (ازبکستان) 2- محمدرضا آقانیا (ایران) 3- علی شیر تویگنوف (قرقیزستان) و رو یون جین (کره شمالی) 5- لی کینگ هانگ (چین) تیلویف (تاجیکستان)
54 کیلوگرم: 1- عمر فیداخمتوف (قزاقستان) 2- تاکومی یوشیمورا (ژاپن) 3- امین قلاوند (ایران) سانی سانی (هند) 5- احمد الحسن (سوریه) و عبدیبکوف (قرقیزستان)
58 کیلوگرم: 1- کرامت عبدولی (ایران) 2- کورمانلی (قزاقستان) بختیار حسن اف (تاجیکستان) و سوبیروف (ازبکستان) نگیون (ویتنام) و کی سون مین (کره جنوبی)
63 کیلوگرم: 1- اییاس اولولو (قرقیزستان) 2- مهدی زیدوند (ایران) 3- دینش (هند) رحیم جانوف (قزاستان) 5- لین چون ول (تایوان) نا میونگ کیل (کره جنوبی)
69 کیلوگرم: 1- یوگنی پولیداوو (قزاقستان) 2- ابوبکر علیم اف (ازبکستان) 3- ساندپ (هند) و هیو یان (چین) 5- مهدی کایت (عراق) و لی مین چان (کره جنوبی) 8- محمد برزگرزاده (ایران)
76 کیلوگرم: 1- آرمان علیزاده (ایران) 2- ریوکی یوشیدا (ژاپن) 3- مانجیت (هند) و دویسنوف (قزاقستان) 5- الرادمی (یمن) و سید ممدوف (ترکمنستان)
85 کیلوگرم: علی خلیل زاده (ایران) 2- اوخونوف (تاجیکستان) 3- شیرپال (هند) و شرماتوف (هند) 5- سیرلبای (قزاقستان) بیلیموف (قرقیزستان)
100 کیلوگرم: 1- رومن کیم (قرقیزستان) 2- علی اصغر شهبازی (ایران) 3- طاها شیهاب (عراق) و ساونکو (قزاقستان) 5- جانگ تائه هیون (کره جنوبی) و شهاب الدینوف (ازبکستان)

رده بندی تیمی: 1- ایران 87 امتیاز 2- قزاقستان 77 امتیاز 3- ازبکستان 60 امتیاز


ادامه مطلب...
تیم های کشتی فرنگی و آزاد جوانان ایران عنوان قهرمانی رقابت های بین المللی کشتی جام شاهد را از آن خود کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد یادواره جانباز سرافراز و قهرمان کشتی فرنگی جهان مرادعلی شیرانی روزهای 18 و 19 اردیبهشت ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان تیم های ایران به مقام قهرمانی دست یافتند.

رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

رقابت های کشتی فرنگی با شرکت 84 کشتی گیر از 7 کشور در 5 دور و با انجام 100 کشتی برگزار شد.

50 کیلوگرم: 1- کین ژی گایف (روسیه) 2- هادی تختایی (ایران) 3- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) و محمد سلطانی منفرد (ایران) 5- سیرگاک ماگسات بیگوف (قرقیزستان) و موراد هاراتوئیان (ارمنستان)
55 کیلوگرم: 1- اسکونبای عبدوپاتوف (قرقیزستان) 2- محمد پیامنی (ایران) 3- نبی اله کریمی (ایران) مهدی یونسی فرد (ایران) 5- الکساندر سافین (روسیه) و رضا خدری (ایران)
60 کیلوگرم: 1- ژامبولات لوکایف (روسیه) 2- مهران داداشی (ایران) 3- گورگ غربیان (ارمنستان) و تارون دومومیان (ارمنستان) 5- رضا نادری (ایران) و رستم تالی شوف (قرقیزستان)
66 کیلوگرم: 1- هرانت کالاچین (ارمنستان) 2- سامان نجم سهیلی (ایران) 3- گورگ غریبیان و تارون دومویان (ارمنستان) 5- رضا نادری (ایران) و رتستم تالی شوف (قرقیزستان)
74 کیلوگرم: 1- سجاد فرج پور (ایران) 2- فرشاد بلفکه (ایران) 3- آرمن هاکوپیان و سارگیس گوچاریان (ارمنستان) 5- امین آسانوف (قرقیزستان) و سیدیک کوربانورف (روسیه)
84 کیلوگرم: 1- ادریس ابراهیمی (ایران) 2- ابوالفضل فلاح دوست (ایران) 3- محمدعلی امورزاکوف (قرقیزستان) و مرصاد مرغزاری (ایران) 5- حسین قصیر (عراق) و واروژان گریگوریان (ارمنستان)
96 کیلوگرم: 1- مورات لوکایف (روسیه) 2- دیمیتری کامنیسکی (بلاروس) 3- یحیی جصاس (ایران) و امیر حسین خان پور (ایران) 5- کارن آبکاریان (ارمنستان) و یوزر ژوزوپ بیکوف (قرقیزستان)
120 کیلوگرم: 1- کوربان نجم الدین (روسیه) 2- آرش عرب (ایران) 3- ایمان فاریابی (ایران) 4- ذالفقار محمد (عراق) (وزن 120 کیلوگرم به صورت دوره ای برگزار شد)

رده بندی تیمی: 1- ایران (73 امتیاز) 2- روسیه (60 امتیاز) 3- ارمنستان (48 امتیاز) 4- قرقیزستان (45 امتیاز) 5- عراق (25 امتیاز) 6- بلاروس (17) 7- لبنان (6 امتیاز)

کشتی آزاد:

رقابت های کشتی آزاد با شرکت 91 کشتی گیر از 7 کشور در 5 دور و با انجام 105 کشتی برگزار شد.

50 کیلوگرم: 1- میلاد ملازاده (ایران) 2- رازمیک میساکیان (ارمنستان) 3- سید سجاد منصوری (ایران) و یاهوئی ربیکاو (بلاروس) 5- مجتبی نوروز صحرایی (ایران) و رحمان رحیم پور (ایران)
55 کیلوگرم: 1- مصطفی یعقوبی (ایران) 2- گورگ طاوسیان (ارمنستان) 3- سجاد نجفی (ایران) و پیمان بابایی (ایران) علی فلاح (ایران) و عبداله احمد (روسیه)
60 کیلوگرم: 1- مرتضی قیاسی (ایران) 2- محمد جعفری (ایران) 3- فردین قهرمانی (ایران) و مهرداد مهرابی (ایران) 5- دژیانیس ماکسیما او (بلاروس) و رضا اسدی پور (ایران)
66 کیلوگرم: 1- محمدرضا سرگو (ایران) 2- کادی ماگمدوف (روسیه) 3- سرسول خجسته (ایران) و سرخو رشید خالوف (بلاروس) 5- مصطفی عبدالباسط (عراق) و مجید عبدالرحیمی (ایران)
74 کیلوگرم: 1- پیمان یاراحمدی (ایران) 2- سید علی موسوی (ایران) 3- بهمن تیموری (ایران) و تیگران منات ساکیان (ارمنستان) 5- علیرضا نادعلی و سجاد محمدی (ایران)
84 کیلوگرم: 1- مسعود خواجه صالحانی (ایران) و سید محمد ساداتی (ایران) 3- اسماعیل محمودی (ایران) و محمدعلی کلانتری (ایران) 5- مارپت گالتسالیان (ارمنستان) و شامیل امیراف (روسیه)
96 کیلوگرم: 1- حسین شهبازی (ایران) 2- علی شعبانی بنگر (ایران) 3- هومن قنبری (ایران) و ماگمدوف (روسیه) 5- علی اصغر اکبری (ایران) و محمد حسن زاده (ایران)
120 کیلوگرم: 1- مهدی گنبدانی (ایران) 2-مهدی امیری (ایران) 3- میلاد اسدی قانع (ایران) و مهرشاد محمدی (ایران) 5- احمد صالح (عراق) و محمد مرادی (ایران)

رده بندی تیمی: 1- ایران (80 امتیاز) 2- ارمنستان (35 امتیاز) 3- روسیه (35 امتیاز) 4- بلاروس (28 امتیاز) 5- عراق (24 امتیاز) 6- قرقیزستان (11 امتیاز)


ادامه مطلب...
نفرات مجاز به شرکت در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان که 21 و 22 خرداد ماهسالجاری برگزار می شود، مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آزادکاران مجاز به شرکت در رقابت های مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور بر مبنای فرآیند ملاک عمل مورد تأیید شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در سال فنی 93-92 بر مبنای شاخص های ذیل و به شرح اسامی پیوست معرفی شدند.

- شاخص های مد نظر به شرح زیر است:1- چهار نفر برتر هر وزن از رقابت های بزرگسالان آزاد قهرمانی کشور (تنکابن دی ماه 1392)
2- چهار نفر برتر هر وزن از رقابت های مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان (اسفندماه 1392)
3- نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی قهرمانی کشور کشتی آزاد بزرگسالان (شهریورماه 1392)
4- کمیل قاسمی بر اساس مجوز شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور (جلسه مورخ 12/9/92) مبنی بر رضایت از عملکرد کشتی گیر مذکور در رقابت های جام جهانی کشتی در آمریکا (به عنوان ملاک حضور نامبرده در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی)
5- علیرضا کریمی کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم تیم ملی کشتی آازد جوانان ایران در رقابت های جهانی جوانان کشتی آزاد (مرداد ماه 1392) به دلیل عدم رویارویی با کشتی گیر رژیم اشغالگر قدس 
6- کشتی گیران مدال آور رقابت های جهانی بزرگسالان (مجارستان) و جوانان (بلغارستان) کشتی آازد در سال 2013 میلادی

اسامی کشتی گیران:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی- مهران رضا زاده- امید جلالی بهار- دانیال حجتی- فرهاد جلایی- یاسر حیدرقلی نژاد- مظاهر شربتی- شهروز قاسم پور- علی حاجی آقانیا- رضا اطری- یونس سرمستی
61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور- حسن مرادقلی- سید احمدی محمدی- وحید جلالی بهار- عباس دباغی- مصطفی آقاجانی- بهنام احسان پور- صائب تقی زاده- آرش دنگسرکی- همت کریمی
65 کیلوگرم: میثم نصیری- علی اصغر جبلی- ابراهیم نصیری- حامد رشیدی- محسن آقاجانی – محمد نادری- رضا عبداله پور- محمد یوسفی- مهدی یگانه جعفری
70 کیلوگرم: سعید داداش پور- مرتضی گودرزی- سبحان محمدزاده- مصطفی حسین خانی- مسعود کمروند- نیما الهی- ایمان رحمانی زاده- حمیدرضا افضلی- پیمان یاراحمدی
74 کیلوگرم: عزت اله اکبری- رضا افضلی- ایمان محمدیان- حامد رضایی- جعفر قاسمی- علیرضا قاسمی- محمد مکتبدار- حمیدرضا زرین پیکر- حسین الیاسی- مرتضی رضایی قلعه- مصطفی قیاسی
86 کیلوگرم: احسان لشگری- محمدجواد ابراهیمی- محمدحسین محمدیان- میثم مصطفی جوکار- احسان امینی- سعید ریاحی- مجتبی ضیایی- علیرضا سالاروند- مسعود مددی- جلال زمان- علیرضا کریمی
97 کیلوگرم: رضا یزدانی- جمال میرزایی- عباس طحان- سعید امیری- حامد طالبی زرین کمر- الیاس بختیاری- سینا غنی زاده- سید محسن ابراهیمی- اباذر اسلامی- امیر محمدی
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی- محمدرضا آذرشکیب- پرویز هادی- سید احمد رسولی- جابر صادق زاده- سیدرضا موسوی- جعفر شمس ناتری- سعید زرینی- پوریا رحمانی- احمد کریمی – عبداله قمی


ادامه مطلب...

چوپان خیالش راحت بود که "سگ" هوای "گله" را دارد..

غافل از اینکه "گرگ" قول استخوان شکارش را به "سگ" داده بود...!!!


محبوب کن - فیس نما

طبقه بندی: فلسفی، عاشقانه،


ادامه مطلب...

به سلامتی خودم که حرفای دلم رو به کسی نگفتم . . .

به سلامتی خودم که کوه درد بودم ولی دم نزدم . . .

به سلامتی تنهایی هام که اصلا دوستشون نداشتم . . .

به سلامتی آرزوهایی که نتونستم لمسشون کنم . . .

به سلامتی عشقی که طالعش به اسم من نبود ولی هنوز دوسش دارم . . .

به سلامتی شب هایی که توی تنهایی گریه کردم ولی نمیدونستم برای چی ؟

به سلامتی عشقم که از پشت خنجر زد  و رفت . . .

سلامتی من . . . سلامتی تویی که الان اینارو خوندی و یاد عشقت افتادی . . .

 به سلامتی تویی که الان دلت گرفت . . .به سلامتی تو رفیق


محبوب کن - فیس نما

طبقه بندی: فلسفی، عاشقانه،


ادامه مطلب...

درباره

دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 93 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 93,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

ادامه مطلب...

درباره

دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 93 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 93,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

ادامه مطلب...

درباره

دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 93 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 93,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

ادامه مطلب...

درباره

دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 93 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 93,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

ادامه مطلب...

درباره

دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 93 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 93,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

ادامه مطلب...

درباره

دانلود نمونه سوال,نمونه سوالات 93 , جواب و پاسخنامه کلید تصحیح امتحانات نهایی خرداد 93,نمونه سوالات سال سوم دبیرستان دی ماه,نمونه سوال سال سوم دبیرستان,نمونه سوال سالهای گذشته,نمونه سوال رشته تجربی سال سوم,نمونه سوال حسابان,راهنمای تصحیح نهایی,نمونه سوال زیست,سابت نمونه سوال,سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی,نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی,نمونه سوالات نهایی رشته تجربی,نمونه سوالات نهایی رشته انسانی,ستال سوم دبیرستان,سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه,نمونه سوال سال سوم متوسطه,نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3,

ادامه مطلب...

یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  دوشنبه 5 خرداد 93

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7خرید لایسنس نود32

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password جدیدترین پسورد نود32

یوزرنیم و پسوردهای جدید نود 32 برای آپدیت آنتی ویروس شما به سایت اضافه شد.

برای دریافت جدیدترین پسوردهای نود32 روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32

یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  دوشنبه 5 خرداد 93

Username:TRIAL-0113260450
Password:t5d7u8km55

Username:TRIAL-0113260447
Password:tsx26p4bed

Username:TRIAL-0113260442
Password:kdtc8pcfevUsername:TRIAL-0113261127
Password:m777cpaef7

Username:TRIAL-0113261122
Password:cnjr2f2rjp

Username:TRIAL-0113261116
Password:4ccb9r2dbr
آپدیت نود32

Username: TRIAL-0112937551
Password: x5fhnte2a3

Username: TRIAL-0112937545
Password: smxtcc839u

Username: TRIAL-0112937544
Password: 7bd7hsjnsc

Username: TRIAL-0112937541
Password: fxn94t6spp

Username: TRIAL-0113095092
Password: n9r764ajhd

Username: TRIAL-0113095088
Password: arrbvehcp9

نوع مطلب :
برچسب ها : آپدیت نود32، پسورد جدید نود32، username pass nod32، username nod32، یوزرنیم و پسورد نود32، پسورد نود32، جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32،
لینک های مرتبط :

جمعه 9 خرداد 1393 11:23 ق.ظ

خوب


ادامه مطلب...

یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  یکشنبه 4 خرداد 93

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7خرید لایسنس نود32

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password جدیدترین پسورد نود32

یوزرنیم و پسوردهای جدید نود 32 برای آپدیت آنتی ویروس شما به سایت اضافه شد.

برای دریافت جدیدترین پسوردهای نود32 روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32


یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  یکشنبه 4 خرداد 93

U-n:TRIAL-0113170002
P-w:rkb982mfnd

U-n:TRIAL-0113169999
P-w:trfbdbdfnk

U-n:TRIAL-0113169994
P-w:35998pprdt

U-n:TRIAL-0113170112
P-w:8rd339p7ad


U-n:TRIAL-0113170088
P-w:hdvt44hca3

U-n:TRIAL-0113170079
P-w:jhffanps45

 
U-n: TRIAL-0112937575
P-w: db3nva6ef9

U-n: TRIAL-0112937572
P-w: bhtp5r28np


آپدیت نود32U-n: TRIAL-0112937569
P-w: b43cjnkvde

U-n: TRIAL-0112937560
P-w: dk29evfrkv

U-n: TRIAL-0112937557
P-w: 7hm8r2cmfd

U-n: TRIAL-0112937554
P-w: ejmrs9epva

U-n، NOD32، پسورد، آنتی ویروس، آپدیت آنلاین، رایگان، ویروس، P-w، یوزرنیم، بروزرسانی، Update Eset، Code، Eset، آنلاین، TRIAL، سریال، جمعه، خرداد، آپدیت روزانه، خرداد1393.پسورد ، یوزر ، نود 32 ، رایگان ، جدید ، کد ، یوزرنیم ، بروزرسانی ، دانلود ، نود سی دو ، سال 1392 ، امروز ، تیر ، شنبه ، سالم ، دوشنبه ، آپدیت نود 32 ، رمزها ، آنتی ویروس ،Update Eset ، NOD32 ، P-w ، User ، Uesername ، یک شنبه ، سه شنبه ،چهارشنبه ، فعال ، پنجشنبه ، بروز ، جمعه ، ویروس ، نود ، مرداد ، چهار شنبه ، U-n ،Code ، پنج شنبه ، Eset ، شهریور ، پسورد جدید NOD 32 ، آپدیت روزانه NOD 32 ،جدیدترین یوزر پسورد NOD 32 ، پسورد روزانه NOD 32 ، پسورد رایگان نود 32 ، لاینس رایگان Eset ، Eset Smart Secority 6 ، Update ، آپدیت آنتی ویروس ورژن 6 ، آپدیت آنلاین ،یوزر32 ، رمز برای آپدیت eset ، یوزر برای آپدیت آنتی ویروس ، رمزهای آپدیت ، رمز نود 32 ،یوزر نود 32 ، پسوردهای آنتی ویروس NOD32 ، یوزرنیم آنتی ویروس ESET ، ESET SMART SECURITY ACTIVE ، FREE ، TRAIL ، NOD32 v 8756 ، virus signature database version ،TRIAL ، دو شنبه ، مهر ، آبان ، سریال ، یکشنبه ، آذر ، آنلاین ، آپدیت روزانه ، آذر 1392 ، شنبه ، دی ، دی 1392 ، بهمن ، بهمن 1392 ، ایران ،  ، اسفند ، اسفند 1392 ، فروردین ،
 

نوع مطلب :
برچسب ها : آپدیت نود32، پسورد نود32، یوزرنیم و پسورد نود32، username pass nod32، username nod32، یوزرنیم و پسورد رایگان نود32، آپدیت جدید نود2،
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب...

یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  جمعه  2 خرداد 93

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7خرید لایسنس نود32

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password جدیدترین پسورد نود32

یوزرنیم و پسوردهای جدید نود 32 برای آپدیت آنتی ویروس شما به سایت اضافه شد.

برای دریافت جدیدترین پسوردهای نود32 روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32


یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  جمعه  2 خرداد 93

U-n:TRIAL-0113095088
P-w:arrbvehcp9

U-n:TRIAL-0113095084
P-w:f8ms9pb4c7

U-n:TRIAL-0113097107
P-w:mp2fkmkfpd


U-n:TRIAL-0113097101
P-w:prn8t6vkc5

U-n:TRIAL-0113097097
P-w:9mdhahb53r

U-n: TRIAL-0112080030
P-w: 2c43e5apnc

U-n: TRIAL-0112080025
P-w: pf74csbcbb

آپدیت نود32

U-n: TRIAL-0112397080
P-w: tsefckjeds

U-n: TRIAL-0112397073
P-w: 82553cb88x

U-n: TRIAL-0112397071
P-w: 2452vr3spc

U-n: TRIAL-0112398795
P-w: av3m3ft9d7


آپدیت نود32
ویژه1:
U-n: TRIAL-0108216957
P-w: 6bct2cff7a
Expiration date: 06/12/2014

ویژه2:
U-n: TRIAL-0108217000
P-w: 4x6474mu48
Expiration date: 06/12/2014

 

U-n، NOD32، پسورد، آنتی ویروس، آپدیت آنلاین، رایگان، ویروس، P-w، یوزرنیم، بروزرسانی، Update Eset، Code، Eset، آنلاین، TRIAL، سریال، جمعه، خرداد، آپدیت روزانه، خرداد1393.پسورد ، یوزر ، نود 32 ، رایگان ، جدید ، کد ، یوزرنیم ، بروزرسانی ، دانلود ، نود سی دو ، سال 1392 ، امروز ، تیر ، شنبه ، سالم ، دوشنبه ، آپدیت نود 32 ، رمزها ، آنتی ویروس ،Update Eset ، NOD32 ، P-w ، User ، Uesername ، یک شنبه ، سه شنبه ،چهارشنبه ، فعال ، پنجشنبه ، بروز ، جمعه ، ویروس ، نود ، مرداد ، چهار شنبه ، U-n ،Code ، پنج شنبه ، Eset ، شهریور ، پسورد جدید NOD 32 ، آپدیت روزانه NOD 32 ،جدیدترین یوزر پسورد NOD 32 ، پسورد روزانه NOD 32 ، پسورد رایگان نود 32 ، لاینس رایگان Eset ، Eset Smart Secority 6 ، Update ، آپدیت آنتی ویروس ورژن 6 ، آپدیت آنلاین ،یوزر32 ، رمز برای آپدیت eset ، یوزر برای آپدیت آنتی ویروس ، رمزهای آپدیت ، رمز نود 32 ،یوزر نود 32 ، پسوردهای آنتی ویروس NOD32 ، یوزرنیم آنتی ویروس ESET ، ESET SMART SECURITY ACTIVE ، FREE ، TRAIL ، NOD32 v 8756 ، virus signature database version ،TRIAL ، دو شنبه ، مهر ، آبان ، سریال ، یکشنبه ، آذر ، آنلاین ، آپدیت روزانه ، آذر 1392 ، شنبه ، دی ، دی 1392 ، بهمن ، بهمن 1392 ، ایران ،  ، اسفند ، اسفند 1392 ، فروردین ،
 

نوع مطلب :
برچسب ها : U-n، NOD32، پسورد، آنتی ویروس، آپدیت آنلاین، رایگان، ویروس،
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب...

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت 93

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7خرید لایسنس نود32

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password جدیدترین پسورد نود32

یوزرنیم و پسوردهای جدید نود 32 برای آپدیت آنتی ویروس شما به سایت اضافه شد.

برای دریافت جدیدترین پسوردهای نود32 روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت93

Username:TRIAL-0112935620
Password:nmvn3jspx5

Username:TRIAL-0112935615
Password:4cnret6shb

Username:TRIAL-0112934066
Password:sk8mk9n4u2

Username:TRIAL-0112937575
Password:db3nva6ef9


Username:TRIAL-0112937572
Password:bhtp5r28np

Username:TRIAL-0112937569
Password:b43cjnkvde

Username: TRIAL-0112397081
Password: j9ueavpdhp


Username: TRIAL-0112397080
Password: tsefckjeds

Username: TRIAL-0112397073

Password: 82553cb88x

Username: TRIAL-0112397071
Password: 2452vr3spc
آپدیت نود32

Username: TRIAL-0112155515
Password: 7b3ef32dxx

Username: TRIAL-0112080046
Password: 22f39ntaa3

---------------------------------------------------------------------------------


نوع مطلب :
برچسب ها : username pass nod32، username nod32، یوزرنیم و پسورد رایگان نود32، آپدیت جدید نود2، جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32، یوزرنیم و پسورد جدید نود32، آپدیت نود32،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 1 خرداد 1393 08:36 ب.ظ

کارتون واقعا عالیه,ممنون.

پنجشنبه 1 خرداد 1393 03:45 ب.ظ

خیلی ممنون.
کارم انجام شد

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 01:52 ب.ظ

خیلی متشکرم از زحماتتون

م مدیرخواهش می کنم


ادامه مطلب...

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  29 اردیبهشت 93

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password جدیدترین پسورد نود32

یوزرنیم و پسوردهای جدید نود 32 برای آپدیت آنتی ویروس شما به سایت اضافه شد.

برای دریافت جدیدترین پسوردهای نود32 روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ  29 اردیبهشت 93

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن6،ورژن7

Username:TRIAL-0112868677
Password:s6tr7fcrx5

Username:TRIAL-0112868676
Password:2uc74dhfpk

Username:TRIAL-0112868659
Password:j49mps38j9

Username:TRIAL-0112870430
Password:jn65pamfek


Username:TRIAL-0112870367
Password:p67kv9tx24

Username:TRIAL-0112868738
Password:pahjcua6rm

Username: TRIAL-0112398547
Password: j2pade953n

Username: TRIAL-0112397097
Password: kpu8434fec

Username: TRIAL-0112397097
Password: kpu8434fec

Username: TRIAL-0112669950
Password: e8hxxvx9nb
آپدیت نود32

Username: TRIAL-0112668434
Password: n8xjcnvb89

Username: TRIAL-0112668424
Password: 4hk5ja6jce


ویژه1:
U-n: TRIAL-0108217850
P-w: d9966d4h7m
Expiration date: 06/12/2014

ویژه2:
U-n: TRIAL-0108218525
P-w: pve7pc6cea
Expiration date: 06/12/2014

----------------------------------------------

نوع مطلب :
برچسب ها : username pass nod32، username nod32، یوزرنیم و پسورد رایگان نود32، پسورد جدید نود32 93، جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32، یوزرنیم و پسورد جدید نود32، آپدیت جدید نود،
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب...

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ یکشنبه  28 اردیبهشت 93

سلام به وبسایت نودی جون خوش اومدید

وبسایت نود 32 (نودی جون)  جهت دسترسی هرچه راحت تر شما به یوزرنیم و پسوردهای

رایگان نود 32 ایجاد شده است . شما همه روزه می توانید با مراجعه به وبسایت ما

آپدیت های جدید را برای آپدیت سیستم خودو ایجاد امنیت هرچه بیشتر برای خود استفاده کنید.

برای پیدا کردن ما کافیست نام وبسایت نودی جون را از گوگل سرچ کنید

قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن6،ورژن7

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password جدیدترین پسورد نود32

یوزرنیم و پسوردهای جدید نود 32 برای آپدیت آنتی ویروس شما به سایت اضافه شد.

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ یکشنبه  28 اردیبهشت 93

برای دریافت جدیدترین پسوردهای نود32 روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32

-------------------------------------------------
لطفا در صورتی که هر کدام از یوزر و پسورد ها با سیستم شماسازگاری نداشت
یوزر و پسورد دیگری را امتحان کنید

------------------------------------------------
یوزرنیم و پسورد جدید نود32  یکشنبه28 اردیبهشت 93

U-n:TRIAL-0112669950
P-w:e8hxxvx9nb

U-n:TRIAL-0112668434
P-w:n8xjcnvb89

U-n:TRIAL-0112668424
P-w:4hk5ja6jce

U-n:TRIAL-0112670112
P-w:532dk688vr

 

U-n:TRIAL-0112670109
P-w:6kh89cf6m8

U-n:TRIAL-0112670100
P-w:8kmv4a6pus

U-n: TRIAL-0112398795
P-w: av3m3ft9d7

U-n: TRIAL-0112398783
P-w: 2cvrketdkx


U-n: TRIAL-0112398779
P-w: mtncvffa97

U-n: TRIAL-0112398775
P-w: pc36h44svj
آپدیت نود32

U-n: TRIAL-0112398757
P-w: 7br27ffmp3

U-n: TRIAL-0112398755
P-w: 33nchjeexc

ویژه1:
U-n: TRIAL-0108217850
P-w: d9966d4h7m
Expiration date: 06/12/2014

ویژه2:
U-n: TRIAL-0108218525
P-w: pve7pc6cea
Expiration date: 06/12/2014

----------------------------------------------

نوع مطلب :
برچسب ها : username nod32، آپدیت نود32، آپدیت جدید نود32، یوزرنیم و پس جدید نود32، پسورد نود32، جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32، جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود32-یوزرنیم و پس جدید نود32-یوزر پس جدید نود32 93-یوزرنیم پسورد نود32-آپدیت جدید امروز نود32 تاریخ 26 فروردین 93-سریال جدید نود32-آپدیت جدید نود32--یوزرنیم و پسورد جدید نود32-یوزرنیم پس جدید نود32-پسورد جدید نود32-جدیدترین یوزرنیم و پسوردهای نود32-،
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب...

رامین بی باک متولد 64/6/22 در تهران . در تابستان 87 با اولین آلبوم رسمی خود به نام دیگه قیدمو بزن به عنوان سومین پدیده موسیقی پاپ کشور معرفی شد و بعد از 3 سال آلبوم دلنشین سوءتفاهم رو در پاییز 90 به هواداران دوست داشتنیش هدیه داد و در لحظات انتظار آلبوم بعدی خود هوادارانش رو با تک ترانه های زیباش هم احساس میکنه.

ویژگی های اخلاقی:

مهربون - یکم مغرور - از حسادت هم بدش میاد - خانواده در یک کلام برای رامین بی باک همه چیز .

علایق:

(( ورزش: فوتبال)) (( غذا: ماکارونی)) (( رنگ: نارنجی)) (( گل: یاس ))

(( عطر و ادکلن: شنل ، کربن)) (( ماشین محبوب: بی ام و ))

(( ساز آرامش بخش: گیتار و پیانو)) (( ترانه سرا محبوب: مونا برزویی))

(( آهنگ ساز محبوب: بابک بیات)) (( بهترین دوست:مادر عزیزشون))

نام و نام خانوادگی:رامین بی باک

تاریخ تولد:22/6/1364

محل تولد:تهران

تحصیلات:دیپلم کامپیوتر

خانواده:فرزند آخر(2برادر بزرگتر دارد)

حرفه: خوانندگی، آهنگسازی و  تنظیم آهنگ

وی موسیقی را به صورت آزاد و آکادمیک شروع کرد و تسلط کامل

 بر سازهای موسیقی از قبیل : ویلون ، گیتار ، کیبورد  و پیانودارد.


ادامه مطلب...

چهارشنبه 7 خرداد 1393 11:40 ق.ظ

فوق العاده است ممنوووووووووون

سه شنبه 6 خرداد 1393 06:18 ب.ظ

salam tankiu

SAEEEED SAEEEEDسلام

سه شنبه 6 خرداد 1393 01:09 ب.ظ

لنگی

سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 11:13 ق.ظ

سلام هستی؟

SAEEEED SAEEEED

شنبه 20 اردیبهشت 1393 10:11 ب.ظ

سلام خیلی دوست دارم

SAEEEED SAEEEED

یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 02:24 ب.ظ

سلام
بالاخره یکی پیدا شد بدون رودربایستی حرف زد
دمت گرم
سلام
بالاخره یکی پیدا شد بدون رودربایستی حرف زد
دمت گرم

SAEEEED SAEEEED


ادامه مطلب...
بازديد : 22 مرتبه
تاريخ :
ارسال توسط اخبار |دسته:| امتياز : 4 | 1 2 3 4 5 6|ما,همه,تنهاییم, ما همه تنهاییم,

در این مطلب نکته هایی را برایتان یادآوری کرده ایم که شاید تاکنون نمی دانسته اید. نکاتی که به زیبایی بیشتر آرایش صورت کمک می کنند و می توانید برای زمان طولانی تر از زیبایی و تمیزی میک‌آپ لذت ببرید.

1.    تبدیل مداد به ژل روان با کمک فندک

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif


نوک مدادچشم سیاه، سبز، آبی، سفید یا هر رنگ دیگر که کمرنگ است  و سخت می توان از آن استفاده کرد را یک ثانیه زیر حرارت فندک نگه دارید. 15 ثانیه آن را کنار بگذارید تا خنک شود. سپس آن را امتحان کنید تا ببینید تا چه اندازه پررنگ تر شده است.

2.    درخشش بیشتر سایه با کمک مداد سفید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

برای اینکه سایه در پشت پلک شما بسیار زیباتر و درخشنده تر دیده شود، با کمک مداد چشم سفید، پشت پلک را سفید کنید. این لایه ماتی که پشت چشم ایجاد می شود موجب دیده شدن بیشتر سایه می شود زیرا با رنگ پوست بقیه جاهای صورت فرق دارد.

3.    برای داشتن خط چشم زیبا، ابتدا خط چشم گربه ای بکشید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

منظور این است که ابتدا از انتهای چشم خود خط باریکی بکشید که حالت چشم گربه به چشم بدهید و سپس فضاهای خالی را پر کنید. به این ترتیب خط چشم بسیار زیباتری خواهید داشت.

4.    برای کشیدن خط چشم از قاشق کمک بگیرید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

برای اینکه خط چشم کشیده و بال‌دار داشته باشید، می توانید از قوس قسمت پشتی قاشق به عنوان الگو استفاده کنید. ابتدا خط گربه را بکشید و سپس برای پرکردن قسمت خالی، قاشق را پشت پلک قرار دهید و بر اساس قوس آن، خط چشم خود را بکشید.

5.    برای تیره کردن انتهای چشم، جدولی از خط بکشید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

همان طور که در تصویر می بینید، برای اینکه سایه دودی در قسمت انتهایی چشم خود ایجاد کنید، می توانید دو خط عمودی که با دو خط افقی قطع شده و حالتی شبیه جدول ایجاد کرده اند، در پشت پلک به صورت مورب رسم کنید. سپس با کمک گوش‌پاک‌کن آن را پخش و محو کنید.

6.    از قاشق برای ریمل زدن کمک بگیرید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

هنگامی که ریمل می زنید، احتمال اینکه نوک مژه ها به پشت پلک برخورد و ایجاد لکه کنند، زیاد است. برای پیشگیری از این امر، پشت قاشق را بالای پلک قرار دهید و سپس ریمل بزنید.

7.    استفاده از آب مقطر برای زنده کردن ریمل های خشک شده

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

ریمل هایی که تقریبا خشک و غیرقابل استفاده شده اند را می توانید با کمک آب مقطر یا سرم دوباره زنده کنید. البته پس از این کار فقط می توانید تا سه ماه ریمل را نگه دارید زیرا به محیط مناسبی برای رشد باکتری تبدیل می شود. اگر در طول این سه ماه باز هم خشک شد، می توانید چند قطره دیگر هم آب مقطر اضافه کنید.

8.    فر مژه را با سشوار نرم کنید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

پیش از استفاده از فرمژه، آن را با سشوار گرم کنید تا نرم شود و مژه ها را راحت تر و زیباتر فر کند. در غیر این صورت شاید به جای فر شدن، موجب شکسته شدن مژه ها بشود.

9.    برای پر نشان دادن مژه ها روی محل رویش مژه در پشت چشم، پودر بی‌رنگ بزنید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

این پودر باعث می شود تا مژه های شما پرتر از آنچه هست دیده شود.

10.    چسب مژه مصنوعی را با نوک سنجاق سر بزنید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

برای استفاده از چسب مژه با کمک نوک سنجاق سر آن را روی لبه مژه قرار دهید و پس از چند ثانیه که خشک شد، آن را روی مژه کار بگذارید.

11.    برای ماندگاری رژلب، از پودر بی رنگ استفاده کنید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

برای اینکه رژلب رو لب دوام بیشتری داشته باشد، یک دستمال کاغذی روی لب قرار دهید و با کمک قلم، پودر بی رنگ صورت را روی لب ها بزنید. شاید این کار چندان کاربردی به نظرتان نرسد. اما موجب می شود تا رژلب برای مدت طولانی تری روی لب ها باقی بماند و دیرتر شفافیت و رنگ خود را از دست می دهد.

12.    با ویتامین A رژلب براق بسازید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

اگر سایه پودری دارید و می خواهید از همان رنگ برای لب ها هم استفاده کنید، آن را با کمی پماد بی‌رنگ ویتامین A مخلوط کنید و با قلم مو روی لب ها بمالید.

13.    با کرم پودر، زیر چشم و قسمت های سیاه را کاور کنید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

برای آنکه پوست یکدست وزیبا دیده شود، ابتدا قسمت های تیره زیر چشم را با کرم پودر یا کاور زیرچشم به صورتی مثلثی بپوشانید. این شکل که از زیر مژه ها آغاز و تا روی گونه ادامه دارد موجب پوشیده شدن قرمزی زیر پلک و سیاهی زیر چشم می شود.

14.    با کمک مداد محل درست رژگونه را تعیین کنید

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

صورت آدم های مختلف با هم فرق دارد و برای اینکه بدانید دقیقا کجا را باید تیره تر کنید تا گونه ها برجسته تر دیده شوند از یک مداد یا دسته قلم موی آرایش کمک بگیرید. آن را روی استخوان گونه قرار دهید تا شیب و زاویه درست گونه را بیابید. سپس با برس رژگونه در همان زاویه رنگ را روی پوست اعمال کنید.

15.    تراز کردن رنگ پوست با کمک قلم

نکته‌های آرایشی, آرایش صورت,آرایش زیبا

پس از اینکه کرم پایه را روی صورت زدید، زیر گونه ها، پشت ابرو روی پیشانی و دیواره های بینی را با کرم تیره تر رنگ کنید و با قلم آن را محو کنید. سپس کرم پودر اصلی خود را روی صورت اعمال کنید. این کار باعث می شود تا صورت طبیعی تر و زیباتر دیده شود.

درباره : دانستنی های آرایشی ,

ارسال در فرندفا اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در وی ویو اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در google buzz اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب


تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393 زمان : 10:19 ق.ظ | نویسنده : admin | لینک ثابت | نظرات ()

ادامه مطلب...

پوست مرطوب,پوستی زیبا,پوستی زیبا و شفاف

اگر طرفدار زیبایی از نوع طبیعی و کم‌هزینه هستید این مقاله مخصوص شماست. داشتن پوستی زیبا و شفاف کار چندان سختی هم نیست. می‌توانید با ترفندهای خیلی ساده پوستتان را مرطوب و نرم کرده و با استفاده از روغن‌های گیاهی، کرم و تغذیه مناسب سلول‌هایتان را جوان نگه‌دارید.

http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif


اگر طرفدار زیبایی از نوع طبیعی و کم‌هزینه هستید این مقاله مخصوص شماست. داشتن پوستی زیبا و شفاف کار چندان سختی هم نیست. می‌توانید با ترفندهای خیلی ساده پوستتان را مرطوب و نرم کرده و با استفاده از روغن‌های گیاهی، کرم و تغذیه مناسب سلول‌هایتان را جوان نگه‌دارید. همچنین قصد داریم شما را با طرز تهیه دو کرم مرطوب‌کننده و ضدچروک آشنا کنیم‌اما قبل از آن چهار نکته را یادآوری می‌کنیم که ضامن داشتن پوستی جوان و شاداب است؛ با ما همراه باشید.

خوب، درست و به موقع بخوابید
منظورمان این نیست که خوشخواب باشید و سرتان را از ناز بالشتان جدا نکنید. کافیست هر شب هشت ساعت بخوابید. باید بدانید هشت ساعت خواب و همچنین به موقع و سر ساعت مشخص خوابیدن باعث می‌شود بدن به‌طور کامل استراحت کرده و بافت‌های پوستی را احیا و ترمیم کند.

با توتون و کافئین خداحافظی کنید
از مصرف توتون و کافئین زیاد بپرهیزید زیرا توتون به پوست آسیب می‌رساند و فرایند پیری پوست را سرعت می‌بخشد؛ کافئین نیز کیفیت خواب را به هم می‌زند و حتی باعث بی‌خوابی می‌شود.

 

تغذیه خوب و مناسب داشته باشید
همه می‌دانیم که ویتامین‌ها روی پوست تاثیر خوبی دارند. متاسفانه رادیکال‌های آزاد به پوست آسیب می‌زنند و مسوول پیری و همچنین ظاهر شدن چین و چروک‌ها روی آن هستند. خوشبختانه آنتی‌اکسیدان‌ها این قدرت را دارند که با این رادیکال‌های آزاد مقابله کرده و تاثیر منفی آنها را خنثی کنند. برای حفظ سلامت پوستتان توصیه می‌کنیم ویتامین‌های مورد نیاز بدنتان را از طریق مصرف مواد غذایی مناسب دریافت کنید نه از طریق مصرف مکمل‌های غذایی جورواجور.

چند ویتامین دوستدار پوست
ویتامین A : این ویتامین قدرت آنتی‌اکسیدانی بالایی دارد و با کاهش سبوم به بازسازی بافت‌های پوست کمک می‌کند. هویج، اسفناج، کدو، کلم و... سرشار از این ویتامین مفید هستند.

ویتامین C : این ویتامین نیز آنتی‌اکسیدان است. ویتامین C نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن و تولید کلاژن دارد. فلفل‌‌دلمه‌ای قرمز و سبز، پرتقال، کیوی، آناناس، گریپ‌فروت، بروکلی و ... سرشار از ویتامین C هستند.

ویتامین E : این ویتامین نیز آنتی‌اکسیدان خوبی محسوب می‌شود که خواص مرطوب‌کنندگی بالایی دارد. ویتامین E اجازه نمی‌دهد بافت‌های پوستی دچار پیری زودرس شوند. این ویتامین به میزان قابل‌توجهی در روغن ماهی، روغن‌های جوانه گندم، ذرت، آفتابگردان، کانولا و همچنین آووکادو وجود دارد.

روش تهیه کرم مرطوب‌کننده و ضدچروک
استفاده از این کرم مرطوب‌کننده، مواد مغذی لازم مانند اسیدهای چرب ضروری را به پوست می‌رساند. برای تهیه این کرم سری به عطاری یا داروخانه بزنید و مواد لازم برای تهیه آن را فراهم کنید.

مواد لازم
روغن جوجوبا، 40 میلی‌گرم
روغن کندر، 7 قطره
روغن گل رز، 3 قطره

روش تهیه
روغن جوجوبا خاصیت ضدچروکی دارد. روغن کندر با چروک‌ها مقابله کرده و سبوم را متعادل می‌کند؛ همچنین می‌تواند پوست را تقویت و احیا کند. روغن ضروری گل رز با اگزما و خشکی پوست مقابله می‌کند. روغن‌های نامبرده را در شیشه شربت تمیزی بریزید و کاملا هم بزنید. به همین سادگی یک کرم مرطوب کننده طبیعی درست کرده‌اید که مانع از خشکی پوستتان می‌شود.

فراموش نکنید قبل از استفاده، پوستتان را با دقت تمیز کنید؛ سپس روغن را غیر از دور چشم‌هایتان به پوست صورتتان بزنید و به مدت سه دقیقه به آرامی پوستتان را با نوک انگشت‌تان ماساژ دهید تا روغن به‌طور کامل به خورد پوستتان برود.

روش تهیه کرم ضدچروک
این کرم از روغن بهار نارنج و چوب درخت صندل تهیه می‌شود؛ به همین دلیل دارای خواص مغذی‌ای است که پوست‌های در آستانه پیر شدن را احیا و جوان می‌کند.

مواد لازم
روغن بادام شیرین،3 قاشق غذاخوری
روغن جوانه گندم، 1 قاشق غذاخوری
موم عسل خرد شده، 1 قاشق غذاخوری
گلاب،‌60 میلی‌لیتر
روغن بهار نارنج،‌3 قطره
روغن چوب درخت صندل، 3 قطره
عصاره دانه گریپ فروت، 3 قطره

روش تهیه
روغن بادام شیرین و روغن جوانه گندم را با حرارت ملایم گرم کنید سپس موم عسل خرد شده را به آن اضافه کنید. وقتی موم‌ها آب شد مواد را از روی حرارت بردارید و کاملا هم بزنید. گلاب را نیز با حرارت ملایم گرم کنید.

زمانی که گلاب ، ترکیب روغن‌ها و موم عسل ولرم شدند با هم مخلوط کرده و با همزن هم بزنید؛ وقتی کرم کاملا خنک شد روغن‌های ضروری ذکر شده و عصاره دانه گریپ فروت را به آن اضافه کنید و هم بزنید.

کرم را در یک ظرف دردار بریزید و در مکان خنک و دور از نور خورشید نگهداری کنید. در مواقع استفاده، اول صورتتان را با دقت شسته و تمیز کنید و سپس کمی از این کرم را به پوست زده و ماساژ دهید تا به خورد پوست برود.
منبع:همشهری تندرستی

درباره : تناسب و زیبایی | پزشکی و سلامت ,

ارسال در فرندفا اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در وی ویو اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در google buzz اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب


تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393 زمان : 09:20 ق.ظ | نویسنده : admin | لینک ثابت | نظرات ()

ادامه مطلب...

جلوگیری از چرب شدن موها, مراقبت از مو, موی چرب

اگر موهای چربی دارید،اطلاع دارید که به سختی می توانید  از چرب شدن آنها جلوگیری کنید. در این چگونه، شیوه های ساده ای وجود دارد که قادرید برای کاهش یا حتی از بین بردن چربی موهایتان انجام دهید.


http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif


شستن موها
۱- موهایتان را در فواصل زمانی کم بشویید؛ اما نه هر روز. شستن روزانه مو ها ممکن است باعث شود چربی موها خیلی سریع برگردد و حتی برای جبران چربی از دست رفته، بیشتر از قبل چربی تولید کند. اگر به طور طبیعی موهای چربی دارید، توصیه می شود که آنها را ۲- ۳ روز یکبار بشویید.

دنبال شامپویی باشید که مخصوص موهای چرب باشد. بهترین نوع شامپو آن است که چربی اضافی موهایتان را بدون خشک کردن آنها بگیرد. ممکن است برای پیدا کردن یک شامپوی خوب، نیاز به کمی آزمون و خطا داشته باشید. همچنین می توانید با آرایشگرتان هم در این زمینه مشورت کنید.

یک بار در ماه از یک شامپوی شفاف کننده (clarifying) استفاده کنید. این نوع شامپو طراحی شده تا هر گونه رسوبات چربی و محصولات آرایشی را از موها پاک کند. از شامپوی شفاف کننده هر روز استفاده نکنید؛ چرا که می تواند چربی موهایتان را از بین ببرد و باعث شود موهایتان در واکنش، چربی بیشتری تولید کند. در عوض، برای شستشوی روزانه از یک شامپوی ملایم استفاده کنید که چربی مورد نیاز موهایتان را از بین نبرد.

۲- مراقب استفاده از نرم کننده ها باشید و آن را روی ریشه موهایتان نزنید؛ چرا که این قسمت از موها، در عرض چند ساعت پس از شست و شو، با چربی ای (گریس) که موها تولید می کنند، مرطوب می شود. استفاده از نرم کننده در واقع به منظور تغذیه انتهای خشک تر موهاست. پس سعی کنید از آن برای نیمه پایینی موهایتان استفاده کنید.

بعضی افراد اصلاً از نرم کننده استفاده نمی کنند یا به ندرت –مثلاً هفته ای یکبار– از آن استفاده می کنند تا از مرطوب شدن بیش از حد موها جلوگیری کنند.

اگر موهایتان به راحتی در هم می رود از چیزی استفاده کنید که آنها را مرطوب و نرم کند؛ مثلاً مقدار بسیار کمی روغن زیتون تأثیر خیلی خوبی دارد. فقط به اندازه ای که دست تان کمی براق شود، کف دست تان بریزید و پس از آن دست ها را به موها بمالید و طوری این کار را انجام دهید که روغن زیتون به پوست سرتان نرسد.

اگر موهایتان خیلی چرب است، ممکن است اصلاً نیازی به نرم کننده نداشته باشد. اما به هر حال بهتر است که برای جلوگیری از خشک شدن انتهای موهایتان، از نرم کننده استفاده کنید.

۳- موهایتان را با آب گرم بشویید و سپس با گرفتن آب سرد کوتیکول های مو را ببندید تا موهای درخشانی داشته باشید. آب داغ چربی موهایتان را از بین می برد و پوست سرتان بلافاصله آن را تولید خواهد کرد. بنابراین موهایتان دوباره چرب خواهد شد و حتی به سختی شانه می شود.

مقدار کمی سرکه را برای شست و شوی نهایی امتحان کنید. این کار را با یک قاشق غذاخوری سرکه در هر ۲۳۶ میلی لیتر آب شروع کنید. بوی آن با خشک شدن موهایتان از بین می رود.

یا، استفاده از لیموی تازه را امتحان کنید. ریشه موهایتان را با نصف یک لیمو برس بکشید. (می توانید هر دو برش لیمو را استفاده کنید.) لیمو را به مدت ۵ دقیقه قبل از اینکه حمام کنید روی موهایتان نگه دارید. این کار را در هر بار حمام کردن، تکرار کنید و تفاوت را در عرض دو هفته مشاهده کنید.

۴- برای موهایتان محصولات حالت دهنده انتخاب کنید. بیش از حد از این محصولات استفاده نکنید چرا که موهایتان سنگین می شود و مقدار اضافی آن روی سرتان ته نشین می شود. از ژل های چسبناک استفاده نکنید، چون باعث می شود موهایتان چرب به نظر برسد، در حالی که اینطور نیست!

۵- هنگام استفاده از محصولاتی که به موهایتان درخشندگی زیادی میدهد، مراقب باشید. استفاده از این محصولات برای کسانی که موهای چربی دارند، باعث چرب تر به نظر رسیدن موها می شود.

وقتی در مورد محصولی شک دارید، اصلاً از آن استفاده نکنید.

۶- فقط به اندازه ای موهایتان را برس بکشید که مرتب باشند. چرا که برس کشیدن، باعث تحریک غدد چربی می شود و به احتمال زیاد تولید چربی را افزایش می دهد.

۷- تا جایی که ممکن است از دست زدن یا برس زدن موها خودداری کنید. این امر به خصوص بعد از خوردن یا آماده کردن غذا های چرب مهم است؛ چرا که ممکن است چربی غذا را به موهایتان منتقل کنید. در مورد لوازم آرایشی چرب هم، قبل از آرایش، موها را از صورت تان کنار بزنید و با یک سنجاق ببندید و انگشتان چرب خود را به موهایتان نزنید. همچنین برای مرتب کردن موها به آنها دست نزنید، یعنی برای باز کردن گره موها به جای انگشتان تان از یک شانه استفاده کنید.

۸- به طور مرتب پایین موهایتان را که دچار موخوره شده، کوتاه کنید. این کار از آسیب بیشتر موها جلوگیری کرده و آنها را ضخیم تر و قوی تر خواهد کرد.

اگر این کار را هر چه سریع تر انجام ندهید، بعداً باید مقدار بیشتری از موهایتان را کوتاه کنید، چرا که موخوره بدتر می شود.

۹- برای مواقعی که می خواهید بیرون بروید، اما حس می کنید موهایتان خیلی چرب به نظر می رسد، راه حل سریعی پیدا کنید. می توانید از پودر بچه یا شامپو های خشک استفاده کنید تا موهایتان کمتر چرب به نظر برسد. به آسانی آن را روی ریشه موهایتان بمالید، اما مراقب باشید که بیش از حد از آن استفاده نکنید، چرا که روی موهایتان سفیدی هایی باقی می ماند! بعد از آن سعی کنید با شانه زدن، این سفیدی ها را از موهایتان خارج کنید.

۱۰- در هنگام سشوار کشیدن، موها را از پیشانی تان دور نگه دارید. پیشانی یکی از مناطق چرب پوست است؛ بنابراین دور نگه داشتن موها از این قسمت، این اطمینان را به شما می دهد که چربی پوست جذب موهایتان نمی شود.

اگر نمی خواهید از سشوار استفاده کنید، موهایتان را با یک کلیپس از صورت تان جمع کنید و بگذارید به طور طبیعی خشک شود.
یا اینکه جلوی موهایتان را با یک کلیپس عقب نگه دارید تا زمانی که خشک شود.

۱۱- مرتب موهایتان را صاف نکنید. صاف کردن موها، -چه با گرما و چه با استفاده از فرایندهای شیمیایی- واقعاً به موها آسیب می زند. گرمای اتو باعث می شود موها چربی تولید کند، و از آنجا که برای صاف کردن به آنها دست می زنید، ریسک تولید چربی بیشتر هم می شود

۱۲- موهای فر خود را دوست داشته باشید! موهای فر یا مجعد به طور طبیعی دیر تر چرب می شوند، چرا که روی پوست سر نمی خوابند. اگر موهایتان فر طبیعی است، آن را به رخ دیگران بکشید!
نکات و هشدارها

استفاده از شامپو های کم اسید و خیلی قوی، می تواند باعث چرب شدن و شوره سر شود.

از شامپو هایی که به طور ویژه برای نرم کردن موها درست شده اند استفاده نکنید که بدتر باعث چرب شدن موهایتان می شود!

صاف کردن موهای فر بدون استفاده از محافظ حرارتی می تواند آسیب زیادی به موها وارد کند. مراقب باشید که چقدر و با چه حرارتی موهایتان را صاف می کنید!

درباره : تناسب و زیبایی | پزشکی و سلامت ,

ارسال در فرندفا اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در وی ویو اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در google buzz اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب


تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1393 زمان : 09:36 ق.ظ | نویسنده : admin | لینک ثابت | نظرات ()

ادامه مطلب...
بازديد : 31 مرتبه
تاريخ :

آرایش,آرایش زنان,آرایش صورت

تحقیقات تایید کرده اند که مردان، خانم ها را با آرایش کمتر بیشتر دوست دارند ! در صورتی که اکثرا اینطور فکر نمی کنند در واقع همه ما در اشتباه بودیم.

http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif


مردان  معتقدند که شما نباید از خانومی که خط چشمش را مدل گربه ای می کشد بپرسید چرا دیر کرده است . بلکه بهتر این است که سوال کنید:"چرا وقتت را هدر می دهی؟"

بر اساس some news from good ‘ol science   هم خانم ها هم آقایون آرایش کمتر را برای خانم ها ترجیح می دهند.

همین اواخر، فصل نامه روانشناسی تجربی ( The Quarterly Journal of Experimental Psychology) تعدادی از شرکت کنندگان مرد و زن را جمع کردند و عکس هایی از خانم هایی با آرایش های متفاوت را به آنها نشان دادند و از آنها خواستند عکس ها را به ترتیب جذابیتی که برایشان دارند مرتب کنند. نتایج نشان داد که در کمال تعجب هر دو گروه خانم هایی با 30-40 درصد آرایش کمتر را به عکس های اولی که آرایش های غلیظ تری داشتند ترجیح می دهند.

از یک جهت این خبر خیلی خوب است. داشتن یک قیافه طبیعی راحت تر است. نه وقت زیادی می خواهد نه پول. از طرفی هم خودمان را در مضیقه قرار می دهیم که به این توصیه گوش کنیم. می پرسید چرا؟ به این خاطر که ما از دیرباز در مورد آنچه فکر می کردیم برای جنس مخالف جذابیت دارد در اشتباه بودیم. یافته بزرگی که از این تحقیق حاصل آمد این است که نه فقط خانم ها فکر می کردند که آقایون آرایش غلیظ را ترجیح می دهند بلکه مردها هم خودشان این را باور کرده بودند. همه ما در اشتباه بودیم.

چندین سال پیش وقتی داشتم برای اولین قرار کاری ام آماده می شدم از دو تا از بهترین دوستانم در اسکایپ خواستم همین طور که آماده می شوم و لباس های متفاوت می پوشم نظرشان را به من بگویند. آنها به اتفاق لباسی را انتخاب کردند که اصلا انتظار نداشتم. اما آنها گفتند که این خانومانه ترین لباس است و فکر می کنند برای قرارم بسیار مناسب خواهد بود.

آرایش,آرایش زنان,آرایش صورت

اعتراف می کنم که اکثر وقت ها بدون اینکه به فکر جلب نظر مردها باشم لباس هایم را انتخاب می کنم. من صرفا طبق سلیقه خانم ها لباس می پوشم. این کاریست که همه ما انجام می دهیم ، اینطور نیست؟ مدهای زود گذر هر روزه و آرایش های غلیظ ؟؟! این ها بیشتر به خاطر دوست های دختر شماس که عاشق همین کارهایتان هستند.

اما اصلا اهمیت ندارد که چه چیزی برای دیگران جذاب است. این کار می تواند سرگرمی خوشحال کننده تری برایتان باشد وقتی چیزی را می پوشید که بیشتر به شما می آید و حس بهتری هم به شما می دهد چرا که باعث اعتماد به نفس شما می شود و چه چیزی بیشتر از این دیگران را شیفته شما می کند؟

نتیجه ای که می گیریم :
خیالتان را با این واقعیت راحت کنید که اگر می خواهید به نظر دیگران جذاب باشید می توانید آرایش کمتری روی صورتتان داشته باشید. مطمئن باشید که حتی در هیاهوی لجام گسیخته رسانه ها برای بی عیب و نقص به نظر رسیدن، هرچه طبیعی تر باشید ارزشمند ترید.

اما مثل هر چیز دیگری در زندگی به یاد داشته باشید که شما باید خودتان حاکم کاری که روی صورتتان و یا لباس هایتان انجام می دهید باشید. مهم ترین نظر همانیست که خودتان می پسندید( اگر آرایش زیاد دوست دارید اینکار را برای خودتان بکنید و نه دیگران ) چرا که -بدون رودربایستی بخواهیم بگوییم- امکان دارد همیشه نظر دیگران را آنطور که باید متوجه نشویم و اگر زندگی خود را بر اساس جلب نظر این و آن بنا کنیم وقتمان را به طرز وحشتناکی هدر داده ایم !

درباره : دانستنی های آرایشی ,

ارسال در فرندفا اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در وی ویو اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در google buzz اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب


تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1393 زمان : 08:59 ق.ظ | نویسنده : admin | لینک ثابت | نظرات ()

ادامه مطلب...
ارسال توسط اخبار |دسته:| امتياز : 4 | 1 2 3 4 5 6|آیا,آرایش,زیاد,جذاب,تر,است,یا,کم,؟, آیا آرایش زیاد جذاب تر است یا کم ؟,
بازديد : 27 مرتبه
تاريخ :
 آبی رنگ مورد علاقه بسیاری از مردم و محبوب‌ترین رنگ در بین مردان است. این رنگ احساس آرامش را به ذهن می‌آورد و معمولاً نشانگر صلح، امنیت و نظم است. همچنین این رنگ می‌تواند احساس غم، درون‌گرایی یا گوشه‌گیری را در بعضی افراد به وجود آورد و با نگاه کردن به آن به انسان احساس افسردگی، ترس و جدا شدن از دنیای بیرون، دست می‌دهد.

رنگ آبی معمولاً در دفتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، چون افراد در اتاق‌های آبی کارآیی بیشتری دارند. همچنین در موقعیت‌های شغلی باعث جلب اعتماد طرف مقابل به شما می‌شود.

آبی یکی از رنگ‌هایی است که باعث کاهش اشتها می‌شود و در بعضی از برنامه‌های کاهش وزن توصیه می‌شود که از بشقاب‌های آبی برای خوردن غذا استفاده شود. به‌طور کلی رنگ آبی نشان‌دهنده آرامش، معنویت و پارسائی است و اغلب نشانه تکامل روحی و معنوی است.

http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif


رنگ آبی احساس سرما را در بدن به‌وجود می‌آورد به همین جهت، در درمان تب و التهابات پوستی مؤثر است و با متعادل کردن حرارت بدن و کاهش گرمای آن به رفع این مشکلات کمک می‌کند. رنگ آبی می‌تواند باعث کاهش ضربان قلب و حرارت بدن شده و فشار خون را پائین آورد. این رنگ در افراد عصبی یا کسانی که اختلال خواب دارند و همچنین در درمان رماتیسم، سردرد، گرفتگی عضله و سوختگی نیز کاربرد دارد.

طیف‌های گوناگون رنگ آبی تاثیرات متفاوتی بر بیننده دارند. آبی آسمانی با میزان استفاده اكسیژن بدن در ارتباط است. رنگ آبی روشن به شدت خاصیت گندزدایی و میكروب‌كشی داشته و بدن انسان به كمك این رنگ می‌تواند تمام ناراحتی‌‎های روحی، افسردگی و بیماری‌های ذهنی را از بین ببرد. آبی‌ روشن یادآور آسمان و رنگ صلح و آرامش بوده و نشانه فرد صادق، درست‌کار و وفادار و نشان‌دهنده قدرت بالای تجسم و شهود است.

 

راهنمای خرید لباس آبی,روانشناسی رنگ آبی

 
آبی لاجوردی در رفع بیماری‌های روحی و فیزیكی بسیار مفید است. این رنگ به‌دلیل ارتباط با مركز چاكرای عصبی باعث ایجاد تعادل در سیستم عصبی نیز می‌شود. نیروی رنگ لاجوردی خون را تصفیه می‌كند و بر روی سینوس‌های صورت تاثیر مثبت دارد.

 

تابش رنگ لاجوردی می‌تواند كبودی، كك و مك، آبله ،جوش، آكنه و... را از بین ببرد. علاه بر اینها رنگ لاجوردی خاصیت سكون و آرامش‌بخشی بسیاری دارد، اما باید توجه داشت که استفاده زیاد از رنگ لاجوردی می‌تواند بی‌مسئولیتی و بی‌قیدی در فرد ایجاد نماید. همچنین آبی لاجوردی گرفتگی عضله و اضطراب را برطرف می‌کند.

آبی نیلی تنها رنگی است كه با انرژی فوق‌العاده خود تمامی بدن را تحت پوشش قرار می‌دهد. رنگ نیلی خاصیت آرام بخشی بسیار قوی دارد و در رفع و درمان تب‌های شدید بسیار موثر است.

سرمهای روشن طیف غلیظ و تیره آبی است و بهترین انرژی را در رفع بحران‌ها و ناراحتی‌های روحی دارد. سرمه‌ای روشن روح نشاط و سرزندگی را به انسان تزریق می‌كند و میكروب را از بدن دفع می‌کند. این رنگ در حفظ سلامتی پوست بسیار مفید است و در رفع خستگی‌های جسمانی و بیماری‌های گوش نیز موثر است.

استفاده از رنگ آبی در لباس
انتخاب رنگ‌های مناسب برای لباس چیزی فراتر از سلیقه شخصی است. ممکن است متخصص طراحی لباس ترکیب رنگی را برای لباس بپسندد ولی پسند دیگران چیز دیگری باشد. متخصص‌ طراحی لباس رنگ‌هایی را کنار هم می‌چیند که با هم هماهنگ باشند چون هماهنگی در رنگ لباس می‌تواند تصویر بهتری از شخص نشان دهد.

بیشتر افراد به دلیل علاقه به یک رنگ خاص بیشتر لباس‌ها‌یشان را در آن مایه انتخاب می‌کنند در حالی‌که از قدرت رنگ‌ها و توانایی تاثیرگذاری آنها بر شخصیت خود بی اطلاع هستند. واقعیت این است که آنچه در هر ملاقات، پیش از چیزهای دیگر به چشم بیننده می‌رسد، لباس و رنگ لباس طرف مقابل است. بنابراین رنگ‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد اثرات متفاوت بر خلق و خوی افراد، بر روابط آنها با دیگران نیز تأثیر بگذارند.

پوشیدن لباس‌های روشن باعث می‌شود شخص انرژی مثبت را انتقال دهد و عشق و بالندگی را به اطراف خود پخش کند. آبی رنگ آسمان و دریاست و لباس‌های آبی آرامش را القاء می‌کنند. اگر شما یک پیراهن یا روسری آبی روشن بپوشید، جوان و پرانرژی به نظر می‌آیید. به همین دلیل است که از این رنگ در طراحی لباس‌های ورزشی زیاد استفاده می‌شود. همچنین استفاده از رنگ‌های روشن باعث افزایش روحیه و ایجاد حالت شادابی، به ویژه پس از روزهای غمگین زمستان می‌شود.

 

راهنمای خرید لباس آبی,روانشناسی رنگ آبی

 
آبی پررنگ نشانه وقار است بنابراین گوشواره‌ها و گردنبندهایی از این رنگ شخص را سنگین‌تر جلوه می‌دهد. آبی نشانه نظافت و پاکیزگی نیز هست، به همین دلیل است که بسیاری از دندانپزشکان و کادر بهداشتی از این رنگ در لباس‌هایشان استفاده می‌کنند.

هرچند استفاده از رنگ‌های ملایم در طراحی لباس خانم‌ها، شخصیت آنها را ملایم‌تر نشان می‌دهد اما استفاده کامل از مجموعه‌ای از رنگ‌های سرد احساس منفی را به بیننده منتقل می‌کند، بنابراین استفاده از رنگ‌های گرم و زنده در ترکیب لباس کار مناسبی است.

برای ایجاد هماهنگی بین لباس آبی و لباس‌های دیگر می‌توان از رنگ‌های مكمل استفاده کرد. نارنجی رنگ مکمل آبی است و زمانی که کنار آن قرار می‌گیرد از سرمای آبی کاسته و شور و هیجان را به آن اضافه می‌کند. همچنین استفاده از رنگ بنفش یا قهوه‌ای در کنار آبی برای کسانی مناسب است که به رنگ‌های گرم و زنده علاقه نداشته و در عین حال می‌خواهند از سردی لباس‌های خود کم کنند.

درباره : مد و مدگرایی ,

ارسال در فرندفا اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در وی ویو اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در google buzz اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب


تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 زمان : 09:40 ق.ظ | نویسنده : admin | لینک ثابت | نظرات ()

ادامه مطلب...
ارسال توسط اخبار |دسته:| امتياز : 3 | 1 2 3 4 5 6|راهنمای,انتخاب,رنگ,لباس,آبی, راهنمای انتخاب رنگ لباس آبی,
صفحه قبل 1 2 ... 8 صفحه بعد